Drivhusgasser

Spørgsmål og svar om drivhusgasser (opdateret i 2024)

Viden om drivhusgasser: Hvad er drivhusgasser? Og hvilken effekt har de på klimaet? Svarene er opdateret i 2024.

Hvad er drivhusgasser?

Drivhusgasser er gasser i Jordens atmosfære, der bidrager til drivhuseffekten. Disse gasser tillader sollys at trænge ind i atmosfæren og varme jordens overflade, men forhindrer samtidig en del af den varme, der reflekteres tilbage fra jordoverfladen, i at slippe ud i rummet. Uden drivhusgasser ville Jorden være en iskold ørken med en gennemsnitstemperatur på omkring -18 grader Celsius, i stedet for den nuværende gennemsnitstemperatur på omkring 14 grader.

Men mens drivhuseffekten er afgørende for at opretholde en temperatur, der er gunstig for livet på Jorden, har menneskelige aktiviteter – især siden den industrielle revolution – ført til en markant stigning i koncentrationen af drivhusgasser i atmosfæren. Dette har forstærket den naturlige drivhuseffekt, hvilket fører til global opvarmning og klimaændringer med omfattende miljømæssige, økonomiske og sociale konsekvenser.

Hvilke drivhusgasser findes der?

De primære drivhusgasser er kuldioxid (CO2), metangas (CH4), lattergas (N2O), fluorerede gasser (HFC, PFC, SF6 og NF3), ozon (O3) og vanddamp (H2O). Herunder følger en gennemgang af disse vigtige drivhusgasser.

Kuldioxid (CO2)

Kuldioxid, kemisk betegnet som CO2, er en af de mest prominente drivhusgasser og spiller en central rolle i jordens drivhuseffekt. Den primære kilde til CO2 i atmosfæren er forbrændingen af fossile brændstoffer som kul, olie og naturgas, hvilket er tæt knyttet til menneskelige aktiviteter såsom industriproduktion, elektricitetsproduktion og transport. En anden væsentlig kilde til CO2-udledning er ændringer i landbrug og skovbrug, især afbrænding og rydning af skove, som frigiver den kulstof, der er lagret i træer.

CO2 spiller en afgørende rolle i jordens klimasystem, da det fanger varme fra solen i atmosfæren, hvilket hjælper med at holde planeten varm nok til at understøtte liv. Men en stigning i CO2-niveauer, især siden den industrielle revolution, har ført til en signifikant forstærkning af drivhuseffekten, hvilket resulterer i global opvarmning og klimaændringer. Disse ændringer manifesterer sig i ekstremt vejr, stigende havniveauer og forstyrrelser i økosystemer.

Det er også vigtigt at anerkende CO2’s rolle i den naturlige kulstofcyklus, hvor det udveksles mellem atmosfæren, havene, planter og jorden. Planter og træer absorberer CO2 under fotosyntesen, hvilket gør skovene til vigtige “kulstoflagre”. Havene absorberer også en betydelig mængde CO2, hvilket påvirker vandets kemiske balance og fører til oceanforsuring, der truer marine økosystemer.

På grund af dens langvarige tilstedeværelse i atmosfæren og dets høje koncentration sammenlignet med andre drivhusgasser, er CO2 et primært fokus i indsatsen for at bekæmpe klimaændringer. Dette omfatter strategier som at reducere afhængigheden af fossile brændstoffer, øge energieffektiviteten, fremme vedvarende energikilder og forbedre skovforvaltningen. Ved at forstå og effektivt håndtere CO2-udledninger, kan vi tage skridt mod at mindske den menneskelige påvirkning på klimaet og fremme en mere bæredygtig fremtid for planeten.

Læs også: Hvad er CO2?


Udledning af drivhusgasser menes at have en alvorlig betydning for klimaet.

Metangas (CH4)

Metangas, kemisk betegnet som CH4, er en kraftfuld drivhusgas, der har en væsentlig indvirkning på jordens klima. Selvom metan findes i mindre koncentrationer i atmosfæren sammenlignet med kuldioxid, er dens evne til at fange varme betydeligt større – faktisk er den omkring 25 gange mere effektiv end CO2 i at bidrage til drivhuseffekten på en 100-års tidshorisont.

Hovedkilderne til metanudledninger er fra landbrugssektoren, specielt fra husdyr såsom køer og får, der producerer metan under fordøjelsen. En anden væsentlig kilde er produktionen og transporten af fossile brændstoffer, især fra naturgas og oliefelter, hvor metan ofte slipper ud under udvinding og transport. Desuden bidrager affaldsdeponier også til metanudledninger, da organisk affald nedbrydes under anaerobe (iltfrie) betingelser.

Metans klimapåvirkning er usædvanlig, fordi det både er en potent drivhusgas og har en relativt kort levetid i atmosfæren – omkring 12 år. Dette betyder, at reduktioner i metanudledninger kan have en hurtig og positiv effekt på atmosfærens varmeindhold og dermed bidrage til at bremse hastigheden af klimaændringer på kort sigt.

På grund af metans signifikante rolle i klimaændringer er der en voksende interesse for at reducere udslip gennem forskellige metoder. Dette inkluderer forbedringer i landbrugsmetoder, såsom foderstyring og affaldshåndtering, forbedret overvågning og kontrol af udledninger fra olie- og gasindustrien, samt at indføre mere effektive systemer for affaldshåndtering, der kan indfange metan fra deponier. Disse tiltag er afgørende for at mindske drivhusgasudledningerne og bekæmpe den globale opvarmning.

Lattergas (N2O)

Lattergas, eller dinitrogenoxid (N2O), er en anden betydelig drivhusgas, der bidrager til den globale opvarmning. Selvom den forekommer i mindre mængder i atmosfæren end kuldioxid og metan, er lattergas omkring 298 gange mere potent end CO2 i at fange varme over en 100-års periode. Denne gas har også en lang levetid i atmosfæren, typisk over et århundrede, hvilket forstærker dens langsigtede effekt på klimaet.

De primære kilder til N2O-udledninger er landbrugsaktiviteter, især fra brugen af syntetiske og organiske gødninger, som indeholder nitrogen. Når disse gødninger nedbrydes i jorden, frigives N2O som en biprodukt. Yderligere bidrag kommer fra forbrændingsprocesser, herunder industrielle aktiviteter og afbrænding af fossile brændstoffer samt biomasse. Desuden frigives N2O også naturligt fra en række økosystemer, herunder oceaner og forskellige typer jord.

Lattergas påvirker ikke kun klimaet gennem drivhuseffekten, men spiller også en rolle i nedbrydningen af ozonlaget i stratosfæren, som beskytter Jorden mod solens skadelige ultraviolette stråling. Dette aspekt gør N2O til en særlig bekymrende drivhusgas, idet den bidrager til to kritiske miljøproblemer: global opvarmning og ødelæggelse af ozonlaget.

Bekæmpelse af N2O-udledninger kræver målrettede tiltag, særligt i landbruget. Dette omfatter optimering i anvendelsen af gødning, for at minimere overskuddet af nitrogen, promovering af bæredygtige landbrugspraksisser, og udvikling af teknologier, der kan reducere udledninger fra industrielle processer. Indsatsen for at reducere lattergasudledninger er afgørende for at mindske dens indvirkning på klimaændringer og bevare ozonlagets integritet.

Fluorerede gasser

Fluorerede gasser – en gruppe kunstige industrielle drivhusgasser – udgør en mindre, men betydelig del af drivhusgasudledningerne. Disse gasser omfatter hydrofluorcarboner (HFC’er), perfluorcarboner (PFC’er), svovlhexafluorid (SF6) og nitrogentrifluorid (NF3). Selvom disse gasser udgør en lille brøkdel af samlede drivhusgasudledninger, er deres potentiale for global opvarmning ekstremt højt. Eksempelvis er SF6 op til 23.500 gange mere potent end CO2 i at fange varme i atmosfæren.

Disse fluorerede gasser anvendes i en række industrielle applikationer. HFC’er bruges ofte som kølemidler i aircondition- og kølesystemer, PFC’er anvendes i halvlederproduktion, SF6 bruges som isoleringsgas i elektriske højspændingssystemer, og NF3 bruges i produktionen af visse elektronikkomponenter.

Udfordringen med fluorerede gasser ligger i deres høje effektivitet til at indfange varme og deres lange levetid i atmosfæren, hvilket kan strække sig fra årtier til tusinder af år. Dette betyder, at selv små mængder af disse gasser kan have en betydelig langvarig effekt på global opvarmning.

For at adressere problemet med fluorerede gasser har internationale aftaler som Kigali-ændringen til Montreal-protokollen sat fokus på at reducere brugen og udledningen af disse gasser. Strategier til at mindske deres indvirkning omfatter udviklingen og implementeringen af mere miljøvenlige alternativer, forbedring af genbrug og strammere regulering af deres produktion, anvendelse og bortskaffelse

Ozon (O3)

Ozon, kemisk betegnet som O3, er en unik drivhusgas, da den spiller forskellige roller i Jordens atmosfære. I stratosfæren, omkring 10 til 50 kilometer over jordoverfladen, danner ozon et beskyttende lag, der absorberer og blokerer en stor del af solens skadelige ultraviolette stråling. Dette ozonlag er afgørende for at beskytte livet på Jorden mod UV-stråling, der kan forårsage hudkræft, øjenskader og andre skader på økosystemer.

Når ozon findes i troposfæren, som er det nederste lag af atmosfæren, fungerer det imidlertid som en drivhusgas. Troposfærisk ozon dannes gennem komplekse kemiske reaktioner mellem sollys og forurenende stoffer som kvælstofoxider (NOx) og flygtige organiske forbindelser (VOC’er), som hovedsageligt udledes fra biludstødning, industriudslip og kemiske opløsningsmidler.

Selvom ozon i troposfæren bidrager til drivhuseffekten, er dens indvirkning på global opvarmning mere begrænset sammenlignet med andre drivhusgasser som CO2 og metan. Dens levetid i troposfæren er også relativt kort – typisk nogle få dage til uger – hvilket gør dens koncentration mere variabel og lokalt bestemt.

Ud over dets rolle som drivhusgas, er troposfærisk ozon også en primær komponent i “smog”, hvilket gør det til en bekymring for luftkvaliteten og folkesundheden. Høje niveauer af ozon kan forårsage åndedrætsproblemer, forværre astma, reducere lungefunktionen og øge risikoen for respiratoriske infektioner.

Styring af ozonniveauerne, både i stratosfæren og troposfæren, kræver derfor en balanceret tilgang. Mens ozonlagets beskyttende effekter i stratosfæren er altafgørende, er det også vigtigt at reducere dannelse af skadelig troposfærisk ozon gennem kontrol af luftforurening og emissioner af ozondannende stoffer. Indsatsen for at regulere og reducere disse emissioner er afgørende for at beskytte både miljøet og folkesundheden.

Vanddamp (H2O)

Vanddamp er en central, men ofte overset komponent i drivhuseffekten. Som den mest rigelige drivhusgas i atmosfæren spiller vanddamp en afgørende rolle i jordens klimasystem. Selvom det ikke direkte er et produkt af menneskelig aktivitet på samme måde som CO2 eller metan, er vanddamp central i reguleringen af jordens temperatur.

Vanddampens rolle i drivhuseffekten er unik på grund af dens evne til at reagere på og forstærke klimaændringer. Når atmosfæren varmes op – enten på grund af naturlige variationer eller menneskeskabte emissioner af andre drivhusgasser – øges evnen til at holde på vanddamp, hvilket yderligere forstærker opvarmningen. Dette skaber en positiv feedback loop: mere varme fører til mere vanddamp, som igen fører til mere varme.

Vanddamp bidrager også til klimaet gennem skydannelse. Skyer har både en opvarmende og en afkølende effekt på jordens overflade. De reflekterer sollys tilbage i rummet, hvilket har en afkølende effekt, men de fanger også varme udstrålet fra jorden, hvilket bidrager til opvarmning. Dynamikken mellem vanddamp, skydannelse, og den samlede effekt på drivhuseffekten er kompleks og er et aktivt forskningsområde inden for klimavidenskab.

Selvom det ikke er praktisk muligt direkte at regulere mængden af vanddamp i atmosfæren, er det afgørende at forstå og styre de drivhusgasser, som mennesker har mere direkte kontrol over, som CO2 og metan. Ved at mindske disse emissioner kan vi indirekte moderere vanddampens bidrag til drivhuseffekten og dermed de globale klimaændringer.

Læs mere om de forskellige drivhusgasser på epa.gov/overview-greenhouse-gases.


Drivhusgassen CO2 er den mest fremtrædende i den offentlige debat om klimaforandringer.

Udledning af drivhusgasser

Udledningen af drivhusgasser er en central faktor i diskussionen om klimaforandringer, da det er disse emissioner, der er primært ansvarlige for den globale opvarmning. Menneskeskabte aktiviteter, såsom forbrænding af fossile brændstoffer (kul, olie og naturgas), industriproduktion, skovrydning og landbrugspraksisser, er de vigtigste kilder til disse gasudledninger.

Kuldioxid er den mest fremtrædende drivhusgas, der udledes gennem disse processer, men andre gasser som metan og lattergas spiller også en betydelig rolle. Industrier som energiproduktion, transport, byggeri og landbrug er blandt de største bidragsydere til disse udledninger.

Globalt arbejde med at reducere drivhusgasudledninger involverer overgang til vedvarende energikilder, forbedring af energieffektivitet og fremme af bæredygtige landbrugs- og skovbrugsmetoder. Dette arbejde er afgørende for at begrænse den globale temperaturstigning og dæmpe de alvorlige konsekvenser af klimaforandringer.

Spørgsmål og svar om drivhusgasser

Hvor kommer drivhusgasser fra?

Drivhusgasser stammer fra en bred vifte af både naturlige og menneskeskabte kilder, som hver især bidrager forskelligt til drivhuseffekten:

Naturlige kilder
Kuldioxid (CO2): Denne gas udledes naturligt fra flere processer. Planter, dyr og mikroorganismer frigiver CO2 under respiration, mens nedbrydning af døde organiske materialer i skove og andre økosystemer også bidrager til dens tilstedeværelse i atmosfæren. Vulkanudbrud er en anden naturlig kilde, der kan frigive store mængder CO2 over kort tid.

Metan (CH4): Metan dannes naturligt i områder som vådområder, hvor anaerobe forhold (uden ilt) fremmer dannelsen af metan. Mikroorganismer, der nedbryder organiske stoffer i disse miljøer, er primære kilder til denne gas. Endvidere bidrager termitter og andre insekter også til naturlige metanudledninger.

Lattergas (N2O): Denne gas produceres af naturlige bakterieprocesser i jorden og vandmiljøer. Økosystemer som regnskove og oceaner er vigtige naturlige kilder til lattergas, som opstår gennem naturlige kvælstofcyklusser.

Vanddamp: Som den mest dominerende drivhusgas i atmosfæren, opstår vanddamp primært gennem fordampning fra jordens overflader, såsom oceaner, floder og vådområder. Vanddamp spiller en kritisk rolle i drivhuseffekten og er en nøglekomponent i jordens klimasystem.

Menneskeskabte kilder
Kuldioxid: Menneskelig aktivitet, især forbrændingen af fossile brændstoffer som kul, olie og naturgas, er den primære kilde til menneskeskabte CO2-udledninger. Dette sker i vid udstrækning i forbindelse med energiproduktion, transportmidler og industrielle processer. Desuden bidrager skovrydning og ændringer i landbrugsjord betydeligt til CO2-udledninger, da træer og planter, der ellers ville absorbere CO2, fjernes.

Metan: Menneskeskabt metanudledning sker primært gennem landbruget, især fra husdyr som køer og får, som producerer metan under fordøjelsen. Rådne affald på lossepladser og udslip i forbindelse med udvinding og distribution af naturgas og olie er også betydelige kilder til metan.

Lattergas: Den største menneskeskabte kilde til lattergas er landbruget, navnlig gennem anvendelsen af syntetiske gødninger, som stimulerer mikroorganismer i jorden til at producere N2O. Desuden bidrager forvaltningen af husdyrgødning og forbrænding af fossile brændstoffer til stigningen i atmosfærens lattergasniveauer.

Fluorerede gasser: Disse gasser, som inkluderer hydrofluorcarboner, perfluorcarboner og svovlhexafluorid, stammer fra en række industrielle processer. De bruges i applikationer som kølemidler i aircondition- og kølesystemer, som opløsningsmidler og skummidler, og i produktionen af elektronik og halvledere.

Disse menneskeskabte kilder har bidraget betydeligt til den hurtige stigning i drivhusgasniveauer siden den industrielle revolution, hvilket er blevet en drivende faktor bag global opvarmning og klimaændringer.

Til global reduktion af CO2-udslip er der indgået en række internationale aftaler, få overblikket her: indgåede internationale aftaler.

Hvor mange drivhusgasser er der?

Der er seks primære drivhusgasser:

 1. Kuldioxid (CO2)
 2. Metan (CH4)
 3. Lattergas (N2O)
 4. Hydrofluorcarboner (HFC’er)
 5. Perfluorcarboner (PFC’er)
 6. Svovlhexafluorid (SF6)

Udover de primære drivhusgasser, findes der også sekundære drivhusgasser. Disse inkluderer:

 • Nitrogentrifluorid (NF3).
 • Ozon (O3) i troposfæren.
 • Vanddamp er teknisk set en drivhusgas, selvom den primært reguleres af temperaturer snarere end direkte menneskelige aktiviteter.
 • Forskellige typer af halogenforbindelser, som ikke falder under de almindeligt omtalte kategorier som HFC’er eller PFC’er.
 • Andre nitrogenoxider (NOx) udover lattergas (N2O).
 • Yderligere organiske forbindelser, herunder nogle flygtige organiske forbindelser (VOC’er) og visse aerosoler, som kan bidrage til drivhuseffekten, selvom deres roller er mere komplekse og mindre direkte end de primære drivhusgasser.

Det er vigtigt at bemærke, at selvom disse yderligere gasser bidrager til drivhuseffekten, er deres samlede påvirkning ofte meget mindre sammenlignet med de primære drivhusgasser. Forskningen i disse mindre kendte drivhusgasser er stadig i gang, og forståelsen af deres præcise roller i klimasystemet udvikler sig løbende.

Hvad består drivhusgasser af?

Drivhusgasser består af forskellige kemiske forbindelser, hver især med unikke molekylære strukturer, som gør dem i stand til at fange varme i jordens atmosfære. Nogle af disse gasser er naturligt forekommende, mens andre er resultatet af menneskelige aktiviteter. Men alle har de til fælles, at de er effektive til at absorbere varme.

Hvilke drivhusgasser er mest skadelige?

Vurderingen af, hvilke drivhusgasser der er mest skadelige, afhænger af flere faktorer, herunder deres evne til at fange varme (kendt som deres ‘global warming potential’ eller GWP), deres koncentration i atmosfæren og hvor længe de forbliver i atmosfæren (deres levetid). Kuldioxid (CO2) er den mest udbredte drivhusgas og bidrager mest til den samlede drivhuseffekt på grund af dens store volumen, selvom den har et relativt lavere GWP pr. molekyle sammenlignet med andre gasser. Metan (CH4) har et højere GWP og er mere effektivt til at fange varme end CO2, men den forbliver ikke lige så længe i atmosfæren. Lattergas (N2O) er også en kraftig drivhusgas med en betydelig opvarmningseffekt og en lang levetid i atmosfæren.

Fluorerede gasser som hydrofluorcarboner (HFC’er), perfluorcarboner (PFC’er), svovlhexafluorid (SF6) og nitrogentrifluorid (NF3) har meget høje GWP-værdier og kan forblive i atmosfæren i ekstremt lange perioder. Selvom disse gasser forekommer i meget mindre koncentrationer end CO2, er deres individuelle bidrag til global opvarmning pr. molekyle betydeligt større.

Så mens CO2 ofte betragtes som den mest skadelige drivhusgas på grund af dens overvældende mængde, kan andre gasser som metan og fluorerede gasser være mere skadelige på et molekylært niveau. Effektiviteten af en drivhusgas afhænger af dens koncentration i atmosfæren, hvor længe den forbliver i atmosfæren, samt hvor god den er til at holde på varmen.

Nyttige links

nationalgrid.com/what-are-greenhouse-gases
wikipedia.org/Greenhouse_gas
eia.gov/greenhouse-gases