Handelsbetingelser

Kunden tilkendegiver ved tilmelding at have læst og accepteret nedenstående handelsbetingelser.

1. TravelGreen.dk forpligtelser

TravelGreen.dk forbeholder sig retten til at afvise enhver tilmelding.

TravelGreen.dk forpligter sig til at oprette Kunden på listen over sponsorer.

2. Kundens forpligtelser

Kunden er forpligtet til rettidigt at betale det aftalte kontingent.

“Grønne rejser-mærket” må kun anvendes af deltagere, som er godkendt af TravelGreen.dk og har betalt kontingent.

Ved indsættelse eller brug af “Grønne rejser-mærket” vil brugeren af mærket blive faktureret årligt kontingent, så længe mærket anvendes. Dette gælder uanset opsigelse eller manglende tilmelding.

Ved indsættelse eller brug af “Grønne rejser-mærket” med/uden tilmelding accepteres TravelGreen.dks handelsbetingelser.

3. Priser og betaling

Alle priser er eksklusive moms og opkræves forud for ét år ad gangen.

Betalingsbetingelserne er netto 8 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes renter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser. TravelGreen.dk forbeholder sig retten til at ændre priserne.

4. Abonnement

Tilmelding til TravelGreen.dk er for ét år ad gangen.

Abonnementet løber fra den dag Kunden oprettes på listen over sponsorer og bekræftelse herpå fremsendes til Kunden på mail.

Abonnementet forlænges automatisk med et nyt år, når den gældende periode afsluttes.

5. Opsigelse af abonnement

Opsigelse af abonnement kan gøres til hver en tid ved skriftligt at opsige abonnementet med mindst 14 dages varsel inden udløb af gældende periode.

Refundering af omkostninger i forbindelse med forlængelse af medlemskab vil ikke blive refunderet såfremt forlængelse har fundet sted.

6. Ansvar og erstatning

TravelGreen.dk er ansvarlig efter dansk rets almindelige regler. TravelGreen.dks samlede erstatningsansvar for kundens direkte tab i relation til
en aftale kan dog ikke overstige TravelGreen.dks samlede modtagne vederlag for den enkelte aftale.

TravelGreen.dk er i intet tilfælde ansvarlig for indirekte tab og følgeskader hos kunden, herunder driftstab, avancetab, tab af data, tab af goodwill eller forgæves omkostninger.

Kunden er forpligtiget til at skadesløsholde og løbende refundere TravelGreen.dk for ethvert tab, TravelGreen.dk måtte lide som følge af krav fra tredjemand, som er rejst på baggrund af TravelGreen.dks levering af bistand til kunden.

7. Markedsføring og nyhedsbrev

TravelGreen.dk er berettiget til at bruge Kunden som reference i markedsføringsmæssig sammenhæng.

Kunden accepterer at blive tilmeldt TravelGreen.dks nyhedsbrev ved køb. Kunden kan til enhver tid framelde sig nyhedsbrevet.

8. Lovvalg og værneting

Disse handelsbetingelser, parternes samarbejde og tvister der udspringer heraf er undergivet dansk ret. Alle tvister mellem Kunden og TravelGreen.dk skal afgøres af Retten i Roskilde i første instans.

Gældende pr. den 7. juli 2022.