Drivhuseffekten

Spørgsmål og svar om drivhuseffekten (opdateret i 2024)

Viden om drivhuseffekten: Hvad er drivhuseffekten? Og hvilken effekt har den egentlig? Svarene er opdateret i 2024.

Drivhuseffekten forklaret meget simpelt. Kilde: Wikipedia.

Hvad er drivhuseffekten?

Drivhuseffekten er et naturligt fænomen, hvor visse gasser i jordens atmosfære fanger solens varme, hvilket hjælper med at regulere planetens temperatur. Disse gasser, kendt som drivhusgasser, omfatter blandt andet vanddamp, kuldioxid (CO2), metan og lattergas. De fungerer lidt ligesom glasvæggene i et drivhus ved at lade sollys trænge igennem til jordens overflade, mens de samtidig forhindrer en del af den varme, der reflekteres tilbage fra overfladen, i at slippe ud i rummet.

Denne proces er afgørende for at opretholde et klima på jorden, som kan understøtte liv. Uden drivhuseffekten ville jordens overfladetemperatur være betydeligt koldere, hvilket ville gøre det vanskeligt for mange nuværende livsformer at overleve.

I de senere år har menneskelig aktivitet, såsom forbrænding af fossile brændstoffer og skovrydning, medført en betydelig stigning i koncentrationen af CO2 og andre drivhusgasser i atmosfæren. Denne forøgede koncentration forstærker drivhuseffekten, hvilket fører til en stigning i den globale gennemsnitstemperatur og ændringer i klimamønstre – et fænomen ofte omtalt som global opvarmning eller klimaændringer.

Læs mere på:
Aarhus Universitet: au.dk/hvad-er-drivhuseffekten
NASA: climate.nasa.gov/the-greenhouse-effect


Store oversvømmelser i Tyskland menes at være pga. klimaforandringer.

Hvordan fungerer drivhuseffekten?

Drivhuseffekten er et komplekst, men fundamentalt fænomen, der spiller en central rolle i at regulere jordens klima. Her er en gennemgang af de grundlæggende mekanismer:

Solstråling

Alt starter med solen, jordens primære energikilde. Solen udsender en kontinuerlig strøm af energi, der spænder over et bredt spektrum af elektromagnetisk stråling, herunder synligt lys, ultraviolet lys og infrarødt lys. Denne stråling rejser gennem rummet og når jordens atmosfære, hvor den spiller en afgørende rolle for jordens klima og miljø.

Absorption og refleksion

Når solens energi når til jordens atmosfære, starter en proces, hvor en del af denne energi bliver absorberet af atmosfæren og jordens overflade, hvilket opvarmer både jordoverfladen, oceanerne og atmosfæren. Samtidig reflekteres en anden del af solens energi tilbage til rummet via skyer, is, sne og andre overflader.

Jordens varmestråling

Efter at have absorberet solens energi, begynder Jorden en proces med at udstråle energi tilbage mod atmosfæren. Denne udstråling sker i form af infrarød stråling. Denne infrarøde stråling stiger opad mod den koldere atmosfære. I en ren og ubesmittet atmosfære ville en stor del af denne infrarøde stråling slippe ud i rummet, hvilket ville resultere i en betydelig afkøling af jorden. Men tilstedeværelsen af drivhusgasser i atmosfæren ændrer denne dynamik markant.

Drivhusgassernes rolle

Drivhusgasser i atmosfæren, såsom vanddamp, kuldioxid (CO2), metan (CH4) og lattergas (N2O), spiller en afgørende rolle i drivhuseffekten. Drivhusgasserne er nemlig i stand til at absorbere og tilbageholde en del af Jordens infrarøde stråling, på grund af deres unikke molekylære struktur. Når drivhusgasserne i atmosfæren har absorberet den infrarøde stråling, indledes en kritisk proces, der er central for drivhuseffekten.

Efter at have absorberet varmen, udstråler disse gasser energi i alle retninger. En betydelig del af denne energi sendes tilbage mod jordens overflade, hvilket bidrager til yderligere opvarmning. Denne tilbagestråling af varme er essentiel for at opretholde jordens overfladetemperatur på et niveau, der gør livet muligt. Dette fænomen sikrer, at jordens klima forbliver relativt stabilt og beboeligt.

Det er denne delikate balance af varmeabsorption og genudstråling, der karakteriserer drivhuseffekten. Imidlertid kan en stigning i koncentrationen af drivhusgasser, især fra menneskeskabte kilder, forstyrre denne balance. Dette fører til en øget tilbagestråling af varme mod jordens overflade, hvilket resulterer i global opvarmning og ændringer i klimamønstre, som kreerer en forstærket version af den naturlige drivhuseffekt.

Termisk ligevægt

Termisk ligevægt refererer til en balanceret tilstand, hvor mængden af solenergi, som Jorden modtager og absorberer, er omtrent lig med mængden af energi, der sendes tilbage i rummet. Dette er en fundamental dynamik, der styrer jordens klima og temperatur. Drivhuseffekten spiller en væsentlig rolle i at opretholde denne ligevægt ved at regulere mængden af varme, der beholdes i atmosfæren.

I et ideelt og uforstyrret naturligt system ville den energi, som Jorden modtager fra solen, og den energi, der udstråles, balancere hinanden ud, hvilket sikrer en stabil global gennemsnitstemperatur. Denne balance er imidlertid ikke statisk; den kan påvirkes af naturlige variationer såsom vulkanudbrud og menneskelige aktiviteter, især udledningen af drivhusgasser.

Når koncentrationen af drivhusgasser i atmosfæren øges, som det er tilfældet gennem industrielle aktiviteter, ændres denne termiske balance. Drivhusgasserne fanger mere varme i atmosfæren, hvilket fører til en stigning i jordens gennemsnitstemperatur, kendt som global opvarmning. Dette ændrer det delikate ligevægtsforhold, der har været med til at forme jordens klima gennem millioner af år.

Denne forstyrrede termiske ligevægt resulterer i forskellige klimaændringer, herunder ændrede vejrmønstre, stigende havniveauer, og andre miljømæssige konsekvenser. Derfor er forståelsen og håndteringen af drivhuseffekten og dens indvirkning på termisk ligevægt afgørende for at adressere de udfordringer, klimaændringerne medfører.

Det er vigtigt at bemærke, at drivhuseffekten er en naturlig og afgørende del af jordens klimasystem. Uden den ville jordens overflade være utroligt kold, og de fleste livsformer, som vi kender dem, ville ikke kunne eksistere. Men menneskeskabte ændringer, især stigningen i koncentrationen af CO2 og andre drivhusgasser på grund af industriel aktivitet, har forstærket denne naturlige drivhuseffekt, hvilket fører til bekymringer om global opvarmning og klimaændringer.

Læs mere på:
National Geographic: nationalgeographic.org/greenhouse-effect


Smelter indlandsisen i Antarktis nord for Grønland, menes det at ville hæve vandstanden globalt.

Menneskeskabte årsager til forøget drivhuseffekt

Den industrielle revolution, som begyndte i slutningen af 1700-tallet, markerede en væsentlig ændring i menneskets historie med hensyn til produktion, teknologi og samfundsstruktur. Denne æra introducerede omfattende brug af fossile brændstoffer såsom kul, olie og naturgas, hvilket revolutionerede industrien og transport. Mens denne udvikling førte til hidtil uset økonomisk vækst og teknologisk innovation, havde den også en dyb og varig indvirkning på jordens klima.

Forbrænding af fossile brændstoffer producerer store mængder CO2. Før den industrielle revolution var koncentrationen af CO2 i atmosfæren relativt stabil, men med den øgede forbrænding af fossile brændstoffer begyndte niveauerne at stige betydeligt. Som følge heraf er koncentrationen af CO2 i atmosfæren steget fra omkring 280 dele per million (ppm) i førindustriel tid til over 400 ppm i det 21. århundrede. Denne stigning i CO2-niveauer er den hurtigste og mest markante i jordens nyere historie. Dette har ført til en forstærkning af den naturlige drivhuseffekt, da den øgede mængde CO2 i atmosfæren fanger mere varme fra solen.

Foruden CO2 har menneskelige aktiviteter også ført til øgede udledninger af andre drivhusgasser som metan (CH4) og lattergas (N2O). Metan, som hovedsageligt frigives fra landbrug (især fra husdyr og risdyrkning), affaldsdeponier og fossile brændstoffer, er en endnu mere potent drivhusgas end CO2, selvom den findes i mindre koncentrationer i atmosfæren. Lattergas, som udledes fra landbrugsjord og ved industrielle processer, bidrager også betydeligt til drivhuseffekten.

Samlet set indledte den industrielle revolution en æra med øget menneskelig indflydelse på jordens klima, kendt som antropocæn. Denne periode har været kendetegnet ved en markant stigning i drivhusgasser, hvilket har ført til global opvarmning og klimaændringer. Denne forandring er blevet et centralt fokuspunkt i moderne miljøvidenskab og politik, da verden søger at håndtere de udfordringer, der følger med menneskeskabte klimaændringer.

Læs også: Hvad er CO2?

Klimaforandringer som følge af øget drivhuseffekt

Den forøgede drivhuseffekt som følge af menneskeskabte aktiviteter har ført til signifikante globale klimaforandringer, som manifesterer sig på flere forskellige måder. Disse ændringer har dybtgående indvirkninger på miljøet, dyrelivet og menneskelige samfund verden over.

Et af de mest kendte eksempler på disse ændringer er den globale temperaturstigning. De seneste årtier har oplevet nogle af de varmeste år registreret i moderne historie, hvilket fører til en række sekundære klimaeffekter. For eksempel har smeltningen af polare iskapper og gletsjere accelereret, hvilket bidrager til stigende havniveauer. Dette har direkte konsekvenser for lavtliggende østater og kystområder, hvor stigende havniveauer øger risikoen for oversvømmelser og kan endda føre til, at visse områder bliver ubeboelige.

En anden konsekvens af global opvarmning er ændringen i vejrmønstre. Ekstreme vejrfænomener, såsom kraftige orkaner, hedebølger, tørkeperioder og usædvanlige kuldeperioder, bliver mere hyppige og intense. For eksempel har Middelhavsregionen oplevet stigende tørke, mens andre områder, såsom Sydasien og dele af Afrika, har oplevet mere ekstreme monsunregn og oversvømmelser.

Desuden påvirker klimaændringerne også økosystemerne. Koraller lider under havforsuring og øget vandtemperatur, hvilket fører til koraldød som påvirker de delikate marine økosystemer. På land fører temperaturstigninger og ændrede nedbørsmønstre til skift i plante- og dyrearters udbredelse, hvilket kan forstyrre eksisterende fødekæder og økosystemers stabilitet.

Landbrugsproduktionen er også påvirket, da ændrede klimaforhold påvirker afgrødevækst og -kvalitet, hvilket har økonomiske og sociale konsekvenser, især i samfund, der er stærkt afhængige af landbrug. Klimaændringerne udgør dermed en alvorlig udfordring for den globale fødevaresikkerhed.

Disse eksempler på klimaændringer viser tydeligt, at effekterne af den øgede drivhuseffekt er både mangfoldige og alvorlige, og understreger behovet for hurtig og effektiv handling for at begrænse yderligere skader på vores planet.

Potentielle fremtidige scenarier

Langsigtede forudsigelser om klimaændringernes fremtidige konsekvenser er baseret på komplekse klimamodeller, der tager højde for forskellige variabler og emissionsscenarier. Disse modeller peger på en række potentielle fremtidige scenarier, som varierer afhængigt af de handlinger, der træffes nu og i de kommende årtier for at reducere drivhusgasudledningen.

Et af de mest alvorlige scenarier er en fortsættelse af de nuværende udledningstendenser, hvor begrænset eller ingen betydelig handling tages for at reducere CO2-udslippet. I dette “business-as-usual” scenario vil den globale gennemsnitstemperatur sandsynligvis fortsætte med at stige, hvilket fører til mere ekstreme klimaændringer. Dette kan indebære udbredte og alvorlige konsekvenser, såsom massive og irreversible ændringer i økosystemer, betydelige stigninger i havniveauet, ekstreme vejrfænomener, omfattende tørke og trusler mod global fødevaresikkerhed.

På den anden side viser mere optimistiske scenarier, hvad der kunne ske, hvis der træffes betydelige og hurtige skridt til at reducere udledningen af drivhusgasser. Dette omfatter skift til vedvarende energikilder, øget energieffektivitet og bæredygtige landbrugspraksisser. I et sådant scenario kunne opvarmningen begrænses til under 2°C, som er målet i Paris-aftalen. Dette ville stadig medføre klimaændringer, men med mindre alvorlige konsekvenser, og nogle af de mest ødelæggende effekter kunne undgås eller mindskes.

Et tredje scenario undersøger konsekvenserne af moderat handling, som ligger mellem de to yderpunkter. Selvom dette ville indebære nogle klimaændringer, kunne de mest alvorlige konsekvenser muligvis undgås. Det er værd at bemærke, at selv mindre reduktioner i drivhusgasudledningen kan have betydelig indflydelse på at begrænse de langsigtede effekter af klimaændringer.


Ekstrem ørken i allerede varme områder, kan blive en konsekvens af drivhuseffekten.

Oversigt over internationale aftaler

Internationale aftaler spiller en nøglerolle i at tackle de globale udfordringer, der er forbundet med klimaændringer. Her er en oversigt over nogle af de mest betydningsfulde internationale aftaler og initiativer:

Kyoto-protokollen (1997)

En af de første store internationale aftaler om klimaændringer. Kyoto-Protokollen satte juridisk bindende emissionsreduktionsmål for de industrialiserede lande, med fokus på at reducere udledningen af seks primære drivhusgasser. Læs mere på unfccc.int/kyoto-protocol.

Paris-aftalen (2015)

En historisk aftale, der blev vedtaget af næsten alle verdens lande under FN’s Klimakonference (COP 21) i Paris. Aftalen sigter mod at begrænse den globale temperaturstigning til godt under 2°C over førindustrielle niveauer, med en ambition om at begrænse stigningen til 1,5°C. Landene forpligter sig til nationale klimaplaner (Nationally Determined Contributions, NDC’er) og til at opdatere disse hvert femte år. Læs mere på unfccc.int/the-paris-agreement.

FN’s Bæredygtige Udviklingsmål (2015)

Disse 17 mål blev vedtaget for at fremme bæredygtig udvikling globalt. Mål 13 specifikt fokuserer på at tage hurtige skridt for at bekæmpe klimaændringer og deres påvirkninger.

Klimakonventionen (UNFCCC)

FN’s Rammekonvention om Klimaændringer blev vedtaget i 1992 og danner grundlaget for det internationale klimaarbejde. Den fastsætter et rammeværk for intergovernmental indsats for at takle udfordringerne ved klimaændringer.

Klimatopmøder (COP-møder)

Disse årlige konferencer samler lande under UNFCCC for at diskutere fremskridt og fremtidige retninger i den globale klimaindsats. Disse møder tjener som platform for forhandlinger og opdateringer på de nationale klimaplaner og andre relaterede initiativer.

Den Grønne Klimafond (GCF)

Etableret for at hjælpe udviklingslande med at finansiere klimatilpasningsprojekter. Fondens formål er at spille en nøglerolle i at omfordele klimafinansiering til lande, der er mest sårbare over for klimaændringer.

Montreal-Protokollen (1987)

Selvom hovedfokus var på beskyttelse af ozonlaget ved at udfase produktionen af ozonnedbrydende stoffer, har protokollen også haft en positiv indvirkning på klimaet, da mange af disse stoffer også er kraftige drivhusgasser.

Disse aftaler og initiativer repræsenterer vigtige fundamenter i den globale bestræbelse på at reducere drivhusgasudledningen og tilpasse sig de ændringer i klimaet, der allerede finder sted. Deres succes afhænger af deltagelse, engagement og samarbejde mellem lande over hele verden.