Hvad udleder mest CO2?

17. januar 2024

Oversigt: De 17 største industrier og sektorer, som udleder mest CO2 globalt.

Klimaændringer er en af de mest presserende udfordringer, som menneskeheden står over for i det 21. århundrede. Central i denne udfordring er udledningen af kuldioxid (CO2) og andre drivhusgasser, som har en markant indvirkning på jordens klimasystem. Forståelsen af, hvor disse udledninger stammer fra, er afgørende for at udvikle effektive strategier til bekæmpelse af klimaændringer.

Fra den industrielle energiforbrug og transportsektoren til landbrug og spildevandshåndtering, har hver industri unikke udfordringer og potentiale for reduktion af udledninger. Vi vil udforske, hvordan aktiviteter som risdyrkning, cementproduktion, og endda forvaltningen af græsarealer, bidrager til de globale emissionstal.

Denne oversigt giver en detaljeret gennemgang af de 17 industrier og sektorer, som bidrager mest til de globale CO2-udledninger.

Industri/sektor Andel
1 Fremstillingsindustrien 24,2%
2 Energiforbrug i bygninger 17,5%
3 Transport 16,2%
4 Ikke-allokeret brændstofforbrænding 7,8%
5 Flygtige emissioner fra energiproduktion 5,8%
6 Husdyr og gødning 5,8%
7 Landbrug 4,1%
8 Afbrænding af afgrøder 3,5%
9 Cementindustrien 3,0%
10 Kemikalieindustrien 2,2%
11 Skovrydning 2,2%
12 Lossepladser 1,9%
13 Landbrug og fiskeri 1,7%
14 Agerjord 1,4%
15 Risdyrkning 1,3%
16 Spildevand 1,3%
17 Græsarealer 0,1%

Kilder: Climate Watch og Our World in Data

1. Fremstillingsindustrien: 24,2%

Energiforbrug i fremstillingsindustrien er den største kilde til CO2-udledninger på globalt plan. Denne industri udgør 24,2% af de globale CO2-udledninger. Inden for denne hovedkategori er der adskillige under-industrier, som bidrager på forskellige måder til denne samlede emission.

Fælles for disse industrier er deres afhængighed af energiintensive processer og i mange tilfælde afhængigheden af fossile brændstoffer. For at reducere CO2-udledninger fra disse industrier, kræves der fokus på energieffektivitet, overgang til vedvarende energikilder og innovation inden for industrielle processer.

Jern og stål (7,2%)

Industrien for jern og stål er en af de største bidragydere til energirelaterede CO2-udledninger. Denne industri omfatter energiforbrug i processer som smeltning og raffinering, som er nødvendige for at omdanne råjern til stål. Højovne og elektriske lysbueovne, som anvendes i disse processer, er energiintensive og resulterer i betydelige mængder af CO2-udledning.

Kemi og petrokemi (3,6%)

Den kemiske og petrokemiske industri, der omfatter fremstilling af produkter som gødning, lægemidler, og kølemidler, bidrager væsentligt til CO2-udledninger. Processerne involverer ofte opvarmning og kemiske reaktioner, der kræver store mængder energi, primært fra fossile brændstoffer.

Fødevarer og tobak (1%)

Inden for fødevare- og tobaksindustrien kommer CO2-udledninger primært fra energiforbrug i forarbejdning og produktion. Denne industri omdanner rå landbrugsprodukter til færdige varer som brød og tobaksprodukter, hvor processer som bagning, tørring og fermentering kræver betydelig energi. Denne energi kommer ofte fra fossile brændstoffer, hvilket fører til CO2-udledning.

Ikke-jernholdige metaller (0,7%)

Fremstillingen af ikke-jernholdige metaller, såsom aluminium, kobber, og zink, er også en betydelig kilde til CO2-udledninger. Processerne i denne industri, herunder smeltning og raffinering, kræver store mængder energi, hvilket ofte sker gennem forbrænding af fossile brændstoffer. Disse metaller anvendes i en lang række produkter, hvilket gør sektoren central i den industrielle økonomi.

Papir og papirmasse (0,6%)

Papir- og papirmasseindustrien indebærer transformationen af træ til papirprodukter, som papir og pap. Denne proces involverer energiintensive trin såsom mekanisk og kemisk behandling af træfibre. Brugen af energi, ofte fra fossile brændstoffer, fører til CO2-udledninger.

Maskiner (0,5%)

Produktionen af maskiner er en anden kilde til CO2-udledninger, hvilket skyldes det høje energiforbrug i fremstillingsprocesserne. Dette omfatter fremstilling af en bred vifte af maskineri, fra landbrugsmaskiner til industrielle udstyr, hvor energien primært kommer fra fossile brændstoffer.

Anden industri (10,6%)

Denne kategori dækker en bred vifte af industrier, inklusiv minedrift, byggeri, tekstiler, træprodukter og transportudstyr som biler. Energiforbruget i disse industrier varierer betydeligt, men fælles for dem er deres betydelige bidrag til CO2-udledninger. Disse industrier inkluderer både energiintensive fremstillingsprocesser og mindre energikrævende processer, men tilsammen udgør de en væsentlig del af de globale emissioner. Anvendelsen af fossile brændstoffer til at drive maskineri og fremstillingsprocesser er en primær kilde til disse udledninger.

2. Energiforbrug i bygninger: 17,5%

Energiforbruget i bygninger er en vigtig faktor i den globale CO2-udledning. Denne sektor stiller nemlig store krav til energiforbruget gennem en bred vifte af aktiviteter, hvilket resulterer i betydelige emissioner. For at adressere disse emissioner er det nødvendigt at fokusere på energieffektivitet, brug af vedvarende energikilder til opvarmning og elektricitet, og generelt at forbedre bygningers energipræstationer. Initiativer som bedre isolering, energieffektive apparater og overgangen til bæredygtige energikilder er afgørende for at reducere CO2-udledningen fra denne sektor. Sektoren opdeles hovedsageligt i to kategorier: boliger og erhvervsbygninger.

Boliger (10,9%)

Boliger udgør en betydelig andel af CO2-udledningerne, primært gennem energiforbrug til elektricitet og opvarmning. Denne udledning stammer fra dagligdagsaktiviteter som belysning, brug af elektriske apparater, madlavning og især opvarmning af hjemmet. Mange hjem verden over er afhængige af fossile brændstoffer som naturgas, olie eller kul til opvarmning, hvilket fører til høje emissioner af CO2. Desuden bidrager elektricitetsforbrug, særligt i områder hvor strømproduktionen er baseret på fossile brændstoffer, også betydeligt til CO2-udledningerne.

Erhvervsbygninger (6,6%)

Erhvervsbygninger, som omfatter kontorer, restauranter, butikker og andre kommercielle faciliteter, står for 6,6% af de globale CO2-udledninger. Ligesom boligbygninger, kommer disse emissioner primært fra produktionen af elektricitet til belysning, apparater og opvarmning. Erhvervsbygninger har ofte større energibehov end boligbygninger på grund af større rum og længere åbningstider, hvilket bidrager til deres andel af de samlede emissioner.

3. Transport: 16,2%

Transportsektoren er en væsentlig bidragsyder til den globale CO2-udledning, primært gennem afbrænding af fossile brændstoffer. Denne sektor omfatter ikke kun direkte emissioner fra køretøjer og fartøjer, men også en mindre del af indirekte emissioner gennem brug af elektricitet. Lad os se nærmere på de forskellige under-sektorer inden for transport.


Containere på en havn – den globale transport udgør 16,2% af verdens CO2-udledning.

Vejtransport (11,9%)

Vejtransport er den største enkeltstående kilde til CO2-udledninger i transportsektoren. Denne kategori inkluderer biler, lastbiler, motorcykler og busser, der alle bruger benzin og diesel. Det store antal køretøjer og deres omfattende brug, især i byområder, bidrager betydeligt til den samlede CO2-udledning. Udviklingen af mere brændstofeffektive køretøjer og overgangen til elbiler er afgørende for at reducere emissionerne fra denne undersektor.

Luftfart (1,9%)

Luftfarten, både passager- og fragttransport samt indenrigs- og international luftfart, står for 1,9% af de globale CO2-udledninger. Flyvninger kræver betydelige mængder af jetbrændstof, en højt forædlet form for petroleum, hvilket fører til høje emissioner. Trods forbedringer i brændstofeffektivitet fortsætter emissionerne fra luftfarten at vokse med den stigende efterspørgsel på flyrejser.

Skibsfart (1,7%)

Skibsfarten, der omfatter både passagertransport og søfragt, bidrager med 1,7% til de globale CO2-udledninger. Skibe bruger primært benzin eller diesel, og den lange rejsetid og store afstande, der dækkes, fører til betydelige emissioner. Der er en stigende interesse for at udvikle mere miljøvenlige skibe, herunder brugen af lavsvovlsbrændstof og elektrificering.

Jernbane (0,4%)

Jernbanetransport, der inkluderer både passager- og godstog, er ansvarlig for 0,4% af de globale emissioner. Selvom jernbanetransport generelt er mere energieffektivt end vejtransport, afhænger dens miljøpåvirkning af, hvilke brændstofkilder der bruges til at generere den elektricitet, som togene kører på.

Rørledninger (0,3%)

Rørledninger, anvendt til transport af brændstoffer som olie og gas samt andre råvarer som vand eller damp, står for 0,3% af emissionerne. Selvom denne transportform er relativt energieffektiv, er der relaterede emissioner, især ved pumpning og vedligeholdelse af rørledningerne.

Samlet set er transportsektoren en betydelig kilde til globale CO2-udledninger, primært på grund af afhængigheden af fossile brændstoffer. En overgang til mere bæredygtige transportformer, såsom elbiler, energieffektive fly og skibe samt en større brug af jernbaner, er afgørende for at nedbringe emissionerne fra denne sektor. Desuden spiller innovation og forbedring af brændstofeffektivitet en nøglerolle i at reducere transportsektorens CO2-fodaftryk.

4. Ikke-allokeret brændstofforbrænding: 7,8%

Sektoren for ikke-allokeret brændstofforbrænding, som tegner sig for 7,8% af de globale CO2-udledninger, er en samling af energirelaterede aktiviteter, der ikke direkte falder ind under traditionelle energiforbrugskategorier som industri, transport eller bygninger. Denne industri inkluderer en række forskellige kilder til energiproduktion og -forbrug.

Biomasse

Brugen af biomasse til produktion af elektricitet og varme er en vigtig del af denne industri. Biomasse omfatter organiske materialer som træ, landbrugsaffald og gæret biogas. Selvom biomasse ofte betragtes som en mere bæredygtig energikilde sammenlignet med fossile brændstoffer, medfører forbrændingen af biomasse stadig CO2-udledninger. Disse emissioner kan variere betydeligt afhængigt af typen af biomasse og forbrændingsmetoden.

Varmekilder på stedet

Varmekilder på stedet, såsom brugen af naturgas til opvarmning i industrielle processer eller i private hjem, bidrager også til CO2-udledninger i denne industri. Disse kilder er ofte spredt og varierer i størrelse, hvilket gør det vanskeligt at allokere deres emissioner til specifikke industrier.

Kraftvarmeproduktion

Kraftvarmeproduktion, der producerer både varme og elektricitet, er en mere effektiv måde at udnytte energi på. Selvom disse systemer kan reducere samlet energiforbrug og emissioner, bidrager de stadig til den samlede CO2-udledning, især når de anvender fossile brændstoffer.

Atomindustrien

Atomindustrien, som omfatter produktion af elektricitet gennem atomkraft, er en anden vigtig komponent i denne industri. Selvom atomkraftværker ikke udleder CO2 under selve energiproduktionen, er der relaterede emissioner forbundet med hele livscyklussen for atomkraft, herunder udvinding og forarbejdning af uran, konstruktion og nedrivning af kraftværker samt affaldshåndtering.

Pumpekraftværker

Pumpekraftværker, der anvendes til at lagre energi, bidrager også til CO2-udledningerne i denne industri. Selvom pumpekraften i sig selv er en ren proces, afhænger de samlede emissioner af, hvilke energikilder der bruges til at pumpe vandet. Hvis elektriciteten til pumpning stammer fra fossile brændstoffer, fører det til indirekte CO2-udledninger.

Ikke-allokeret brændstofforbrænding udgør en betydelig del af de globale CO2-udledninger og omfatter en bred vifte af energikilder og anvendelser. Selvom nogle af disse kilder, som biomasse og atomkraft, kan ses som mere bæredygtige alternativer til fossile brændstoffer, medfører de stadig CO2-udledninger enten direkte eller indirekte. For at reducere emissionerne i denne industri er det nødvendigt at fokusere på effektivitet, udvikling af renere energiteknologier og en gradvis overgang væk fra fossile brændstoffer.

5. Flygtige emissioner fra energiproduktion 5,8%

Flygtige emissioner fra energiproduktion udgør en væsentlig del af de globale CO2-udledninger, specifikt 5,8%. Disse emissioner stammer fra utilsigtede lækager af metan, et kraftigt drivhusgas, under udvinding og transport af fossile brændstoffer som olie, gas og kul. Vi ser nærmere på de to under-industrier:

Flygtige emissioner fra olie og gas (3,9%)

Denne undersektor bidrager med 3,9% til de globale CO2-udledninger gennem flygtige emissioner. Disse emissioner opstår typisk som utilsigtede lækager af metan under udvinding og transport af olie og naturgas. Beskadigede eller dårligt vedligeholdte rørledninger, ventiler og andre infrastrukturelle komponenter i olie- og gassektoren kan føre til betydelige mængder metan, der slipper ud i atmosfæren. Metan er en drivhusgas, der er væsentligt mere potent end CO2 med hensyn til opvarmningspotentiale, hvilket gør disse lækager til en betydelig miljøbekymring.

Flygtige emissioner fra kul (1,9%)

Flygtige emissioner fra kulminedrift står for 1,9% af de globale CO2-udledninger. Ligesom med olie og gas, opstår disse emissioner som utilsigtede lækager af metan under kulminedrift. Metan er naturligt til stede i kulaflejringer og kan frigives i atmosfæren under udvindingsprocessen. Disse emissioner bidrager til den samlede mængde af drivhusgasser, der udledes ved brug af kul, hvilket forstærker kulminedriftens miljømæssige fodaftryk.


Kulminedrift står for 1,9% af verdens CO2-udledning.

Flygtige emissioner fra energiproduktion, specielt fra olie, gas og kul, er en vigtig kilde til drivhusgasser, herunder metan. For at adressere disse emissioner, er det nødvendigt at forbedre teknologier og processer til at opdage og forhindre lækager, samt at vedligeholde og opgradere energiinfrastrukturen. Yderligere kan en overgang til renere energikilder hjælpe med at reducere afhængigheden af fossile brændstoffer, der er ansvarlige for disse emissioner.

6. Husdyr og gødning: 5,8%

Husdyr og gødning udgør 5,8% af de globale CO2-udledninger. Denne industri inkluderer de miljømæssige påvirkninger fra husdyrhold og brugen af gødning i landbruget.

Husdyr, især kvæg, er en af de primære kilder til metan, en kraftig drivhusgas. Metan produceres som en del af fordøjelsesprocessen hos drøvtyggende dyr gennem en proces kendt som enterisk fermentering. Denne gas frigives til atmosfæren hovedsageligt via rapning. Størrelsen af den globale kvægbestand, drevet af den stigende efterspørgsel på kød- og mejeriprodukter, gør denne kilde til en betydelig faktor i drivhusgasudledningen. Ud over metan bidrager husdyrhold også til CO2-udledninger gennem landbrugspraksisser som rydning af skov til græsning og foderproduktion.

Brugen af gødning i landbruget er en anden vigtig kilde til CO2-udledninger. Gødning, både syntetisk og organisk, bidrager til emissioner af drivhusgasser på flere måder. Når gødning anvendes på marker, frigiver den kvælstofoxid (N2O), en anden kraftig drivhusgas. Produktionsprocessen for syntetisk gødning er også energiintensiv og afhængig af fossile brændstoffer, hvilket fører til yderligere CO2-udledninger.

Sektoren for husdyr og gødning er væsentlig i forhold til globale CO2-udledninger. Udfordringen ligger i at balancere den stigende globale efterspørgsel på fødevarer med behovet for at reducere drivhusgasudledningen. For at imødekomme dette kræves der bæredygtige landbrugspraksisser, såsom forbedret styring af husdyrgødning, optimering af foderbrug for at reducere enterisk fermentering og en mere effektiv brug af gødning. Derudover er der et voksende fokus på alternative protein- og fødekilder, som kan reducere afhængigheden af traditionelle husdyrbestande. Innovationer i landbrugsteknologi og praksis, sammen med en stigning i forbruget af plantebaserede fødevarer, kan også spille en nøglerolle i at reducere emissionerne fra denne industri.

7. Landbrug: 4,1%

Landbrug udgør 4,1% af de globale CO2-udledninger. Denne industri omfatter emissioner relateret til dyrkningen af landbrugsprodukter, som spænder fra fødevarer til direkte konsum, dyrefoder, biobrændstoffer og andre nonfood-afgrøder såsom tobak og bomuld.


Landbruget er verdens syvende største udleder af CO2.

Produktionen af fødevarer og dyrefoder er en primær aktivitet inden for landbrugsjorden, der bidrager til CO2-udledninger. Dette inkluderer alle aspekter af landbrugsproduktionen, lige fra jordbearbejdning, såning og høstning. Disse processer medfører ofte frigivelsen af CO2 gemt i jordbunden, især i intensivt dyrkede områder, hvor jorden ofte forstyrres.

Produktionen af biobrændstoffer og nonfood-afgrøder som tobak og bomuld har også en betydelig indvirkning på CO2-udledninger fra landbrugsjord. Brugen af jord til dyrkning af disse afgrøder kan føre til tab af naturlige kulstoflagre, især når naturområder omdannes til landbrugsjord.

Jordbearbejdning og økologisk nedbrydning, især i forbindelse med høst af afgrøder, frigiver CO2 fra jordbunden. Denne proces er en vigtig faktor i emissionerne, da jordbunden naturligt indeholder store mængder organisk kulstof, som kan frigives ved pløjning og andre landbrugsaktiviteter.

Sektoren for landbrugsjord er en væsentlig kilde til CO2-udledninger, drevet af en bred vifte af aktiviteter relateret til produktionen af både fødevarer og nonfood-afgrøder. For at reducere disse emissioner er det vigtigt at fremme bæredygtige landbrugspraksisser, herunder optimeret brug af gødning, bevaringslandbrug, og genplantning af skovområder. Innovationer inden for landbrugssektoren, såsom præcisionslandbrug, kan også spille en nøglerolle i at mindske sektorens miljøpåvirkning.

8. Afbrænding af afgrøder: 3,5%

Afbrænding af afgrøder udgør 3,5% af de globale CO2-udledninger. Denne praksis involverer den bevidste afbrænding af afgrøderester på markerne, hvilket er en almindelig metode i landbrug for hurtigt at rydde jorden og forberede den til næste afgrødesæson.

Efter høsten efterlades afgrøderester ofte på markerne. I mange landbrugspraksisser vælges det at brænde disse rester for at rydde jorden hurtigt. Denne afbrænding frigiver direkte CO2 til atmosfæren, da det organiske materiale i afgrøderesterne forbrændes. Dette er især udbredt i produktionen af store afgrøder som hvede, ris, og sukkerrør.

Afbrænding af afgrøder har betydelige miljømæssige konsekvenser ud over CO2-udledninger. Det bidrager til luftforurening og udleder andre skadelige stoffer såsom partikler og kvælstofoxider. Derudover kan denne praksis føre til tab af næringsstoffer i jorden og skader på den biologiske mangfoldighed.

Der findes alternativer til afbrænding af afgrøder, som kan reducere CO2-udledningerne og forbedre jordens sundhed. Disse inkluderer at efterlade afgrøderester på marken for at nedbryde naturligt, hvilket kan bidrage til at forbedre jordens struktur og øge dens organisk materialeindhold. Desuden kan afgrøderester anvendes som foder til husdyr eller som råmateriale til produktion af bioenergi.

Afbrænding af afgrøder er en væsentlig kilde til CO2-udledninger i landbruget. For at reducere denne miljøpåvirkning er det vigtigt at fremme bæredygtige landbrugspraksisser, der undgår afbrænding og i stedet udnytter afgrøderester på en mere miljøvenlig måde. Gennem sådanne praksisser kan landbrug ikke kun nedbringe deres CO2-fodaftryk, men også bidrage til at forbedre jordens sundhed og øge den langsigtede bæredygtighed af landbrugsproduktionen. Implementering af alternative metoder, såsom kompostering af afgrøderester eller deres anvendelse til at skabe vedvarende energikilder, kan være afgørende i bestræbelserne på at reducere de globale drivhusgasemissioner.

9. Cementindustrien: 3,0%

Cementindustrien er ansvarlig for 3% af de globale CO2-udledninger, hvilket gør den til en betydelig kilde til drivhusgasser. Denne industri spiller en central rolle i den moderne infrastruktur og byggeri, men dens produktionsproces er energiintensiv og fører til betydelige emissioner.

Cement fremstilles primært gennem en proces kendt som klinkerproduktion, hvor kalksten (calciumcarbonat) opvarmes sammen med andre materialer til meget høje temperaturer. Denne proces, der foregår i roterovne, fører til en kemisk reaktion kaldet kalcinering, hvor kalkstenen omdannes til klinker, mens CO2 frigives. Dette frigivne CO2 stammer både fra de brændte fossile brændstoffer, der bruges til at opvarme roterovnen, og fra selve kalkstenen, hvilket bidrager til den samlede emission.

Cementindustrien står over for udfordringen i at reducere sine CO2-udledninger samtidig med at opfylde den voksende globale efterspørgsel på cement. Innovationer inden for industrien fokuserer på at forbedre energieffektiviteten og at integrere alternative, mindre kulstofintensive brændstoffer, såsom biomasse og affaldsmaterialer. Desuden udvikles der nye typer af cement og bindemidler, som kræver mindre energi og producerer færre emissioner under fremstillingen.

Cementindustrien er en væsentlig kilde til CO2-udledninger på grund af de kemiske reaktioner involveret i fremstillingen af cement. For at imødekomme de globale klimamål er det nødvendigt, at industrien fortsætter med at innovere og implementere bæredygtige produktionsmetoder. Dette inkluderer forbedring af energieffektiviteten og udvikling af nye materialer med lavere CO2-fodaftryk. Disse skridt er afgørende for at reducere den miljømæssige påvirkning af cementindustrien og bidrage til den globale indsats for at begrænse klimaændringer.

10. Kemikalieindustrien: 2,2%

Kemikalieindustrien, der står for 2,2% af de globale CO2-udledninger, er karakteriseret ved produktionen af drivhusgasser som et biprodukt af forskellige kemiske processer. Disse emissioner stammer ikke kun fra energiforbruget i industrien, men også direkte fra de kemiske reaktioner involveret i produktionen af forskellige kemikalier.


Kemikalieindustrien står for 2,2% af verdens CO2-udledning.

Et markant eksempel er produktionen af ammoniak, en vigtig kemikalie i mange industrielle anvendelser. Ammoniak bruges blandt andet i vandrensning, rengøringsprodukter, som kølemiddel, samt i fremstillingen af plast, gødning, pesticider og tekstiler. Under fremstillingen af ammoniak frigives CO2 som et biprodukt, især i processen kendt som Haber-Bosch-processen, hvor kvælstof reagerer med hydrogen under højt tryk og temperatur.

Lignende emissioner forekommer i fremstillingen af andre kemikalier. Mange kemiske reaktioner, især dem der involverer forarbejdning af fossile brændstoffer eller organiske materialer, resulterer i frigivelsen af CO2 og andre drivhusgasser. Dette er især tydeligt i produktionen af petrokemikalier og syntetiske materialer, hvor fossile brændstoffer ofte fungerer som både energikilde og råmateriale.

Disse processer, der producerer drivhusgasser som biprodukt, udgør en væsentlig udfordring for kemikalieindustriens bæredygtighed. For at reducere disse emissioner arbejder industrien på at udvikle mere effektive processer, som for eksempel anvender katalysatorer for at minimere frigivelsen af CO2. Der er også en stigende interesse for at anvende alternative råmaterialer, såsom biomasse, der kan reducere det samlede kulstofaftryk. Derudover fokuseres der på at indfange og genanvende CO2 fra industrielle processer.

11. Skovrydning: 2,2%

Skovrydning står for 2,2% af de samlede globale CO2-udledninger. Denne industri omhandler primært tabet af kulstoflagre som følge af fjernelse eller destruktion af skovområder. Skovrydning bidrager til klimaændringer gennem frigivelsen af kulstof, der er lagret i træer og skovjord.

Når skove ryddes, enten til landbrug, urbanisering, eller kommerciel udnyttelse såsom tømmerproduktion, frigives det kulstof, der er lagret i træerne, til atmosfæren. Træer absorberer CO2 fra atmosfæren gennem fotosyntese og lagrer det som kulstof i deres stammer, grene og blade. Ved fældning eller afbrænding af træer frigives dette lagrede kulstof tilbage til atmosfæren som CO2, hvilket bidrager til drivhuseffekten.

Udover tabet af kulstoflagre i selve træerne, fører skovrydning også til ændringer i kulstoflagrene i jorden. Skovjord er rig på organisk materiale og kulstof, men når skovene fjernes, forstyrres denne jord, hvilket kan føre til yderligere CO2-udledninger. Jorden kan miste sit organiske materiale og dermed sit evne til at lagre kulstof, især hvis den omdannes til landbrug eller anden form for udnyttelse, hvor jorden udsættes for yderligere forstyrrelser.

Skovrydning har ikke kun klimamæssige konsekvenser, men også betydelige miljømæssige og økologiske konsekvenser. Det fører til tab af biodiversitet, ændringer i vandcyklus og kan påvirke lokale og regionale klimaforhold. Skovene spiller en afgørende rolle i reguleringen af klimaet, og deres destruktion kan have vidtrækkende konsekvenser.

12. Lossepladser: 1,9%

Lossepladser bidrager med 1,9% af de samlede globale CO2-udledninger, hvilket gør dem til en ikke ubetydelig kilde til drivhusgasser. Denne emission skyldes primært nedbrydningen af organisk affald under anaerobe (iltfrie) forhold, hvilket fører til produktion af metan, en kraftig drivhusgas.

På lossepladser foregår der en nedbrydning af organisk materiale såsom madaffald, haveaffald, og papir. I det iltfrie miljø på lossepladserne nedbrydes dette affald af mikroorganismer, der producerer metan som en biprodukt. Metan har et globalt opvarmningspotentiale, der er væsentligt højere end CO2, hvilket gør dens emissioner særligt problematiske med hensyn til klimaændringer.

Udover metanemissioner bidrager lossepladser også til CO2-udledninger gennem processer forbundet med affaldshåndtering. Dette inkluderer transporten af affald til lossepladserne samt operationer på selve lossepladsen, såsom komprimering og dækning af affaldet, som ofte kræver brug af fossile brændstoffer.

Lossepladserne står over for udfordringen i at reducere disse drivhusgasemissioner. En tilgang til at adressere dette problem er at forbedre affaldshåndteringen, herunder øget genanvendelse og kompostering, som kan reducere mængden af organisk affald, der ender på lossepladser. Desuden kan indfangning og udnyttelse af metan fra lossepladser til energiproduktion både reducere emissionerne og generere vedvarende energi.

13. Landbrug og fiskeri: 1,7%

Energiforbruget i landbrug og fiskeri tegner sig for 1,7% af de samlede globale CO2-udledninger. Denne industri omfatter de emissioner, der er forbundet med energiforbrug til drift af landbrugsmaskiner, udstyr til fiskeri, samt processer relateret til produktion og forarbejdning af landbrugs- og fiskeriprodukter.

I landbruget inkluderer energiforbrug pløjning, såning, høstning og irrigation, som ofte kræver brug af traktorer og andre tunge maskiner. Disse maskiner drives typisk af fossile brændstoffer, hvilket fører til direkte udledning af CO2. Derudover er der indirekte emissioner forbundet med produktion og forarbejdning af landbrugsprodukter, herunder tørring af afgrøder og drift af drivhuse, som også kan være energiintensive.

Inden for fiskerisektoren stammer CO2-udledningerne primært fra brugen af fiskerbåde, der ofte anvender dieselolie som brændstof. Disse fartøjer forbruger store mængder brændstof, især ved trawling og andre fiskerimetoder, der kræver betydelig energi. Derudover bidrager forarbejdning og transport af fiskeriprodukter også til sektorens samlede CO2-udledning.

At reducere CO2-udledningerne i landbrug og fiskeri indebærer en overgang til mere energieffektive og bæredygtige praksisser. Dette kan omfatte brugen af mere effektive og mindre forurenende maskiner, overgang til vedvarende energikilder, og optimering af energiforbruget i produktionen. I fiskerisektoren kan forbedringer også inkludere mere brændstofeffektive fiskerfartøjer og mere bæredygtige fiskerimetoder.

14) Agerjord: 1,4%

Agerjordens bidrag til de globale CO2-udledninger, som udgør 1,4%, er tæt knyttet til de forvaltningsmetoder, der anvendes i landbrugspraksisser. Disse metoder kan enten føre til tab eller binding af kulstof i jord og biomasse, hvilket direkte påvirker balancen i CO2-udledningerne.

Traditionelle jordbearbejdningsmetoder, som pløjning, kan forårsage betydelige tab af kulstof fra jorden. Når jorden forstyrres, bliver det organiske materiale i jorden udsat for ilt, hvilket fører til oxidation og frigivelse af lagret kulstof som CO2. Denne proces forøger nettoemissionerne af CO2 fra agerjorden.

På den anden side kan bæredygtige landbrugsmetoder, såsom bevaringslandbrug, dækafgrøder, og ikke-forstyrrende jordbearbejdning, hjælpe med at binde kulstof i jord og biomasse. Disse praksisser bidrager til at forbedre jordens struktur, øge organisk materiale og fremme kulstofsekvestrering, hvilket reducerer CO2-udledningerne.

Afgrøderotation, hvor forskellige typer af afgrøder dyrkes i sekvens på samme jord, kan også spille en rolle i kulstofbalancen. Nogle afgrøder, især dem med dybe rødder, kan hjælpe med at øge kulstofindholdet i jorden. Dette bidrager til at øge jordens evne til at lagre kulstof og dermed reducere CO2-udledningerne.

Nettoændringen i kulstoflagrene på agerjorden er en afgørende faktor i beregningen af CO2-udledninger. Når afgrøder dyrkes og forringes, kan CO2 frigives, men når nye afgrøder plantes og vokser, kan de binde CO2. Den samlede effekt af disse processer afspejles i sektorens netto CO2-udledninger.

15. Risdyrkning: 1,3%

Risdyrkning er ansvarlig for 1,3% af de samlede globale CO2-udledninger, hvilket gør den til en betydelig kilde til drivhusgasser inden for landbrugssektoren. Denne emission skyldes primært de unikke forhold, der er forbundet med risdyrkning.


Den globale risdyrkning står for 1,3% af den globale CO2-udledning.

En af de primære drivhusgasser udledt fra risdyrkning er metan (CH4), som er en mere potent drivhusgas end CO2. I risdyrkning skabes et anaerobt (iltfrit) miljø, når markerne oversvømmes med vand. Dette miljø fremmer væksten af anaerobe bakterier, som nedbryder organisk materiale i jorden og producerer metan som et biprodukt. Selvom det primært er metan, der udledes, bidrager denne proces også indirekte til CO2-udledninger, da metan har en stærk indvirkning på drivhuseffekten.

Nogle risdyrkningsteknikker, såsom AWD-systemet (alternate wetting and drying), kan bidrage til at reducere metanemissionerne. Denne metode involverer periodisk tørring af rismarkerne, hvilket reducerer den tid, markerne står under vand, og derved reducerer væksten af metanproducerende bakterier.

Risdyrkning påvirker også jordens kulstoflagre. Jordbearbejdning og anvendelsen af organiske eller syntetiske gødninger kan påvirke mængden af kulstof, der er lagret i jorden, og dermed også påvirke CO2-udledningerne.

16. Spildevand: 1,3%

Spildevand bidrager med 1,3% af de samlede globale CO2-udledninger, hvilket afspejler betydningen af effektiv spildevandsforvaltning i forhold til klimaændringer. Denne emission skyldes primært nedbrydningen af organisk materiale i spildevandssystemer, hvilket fører til produktionen af drivhusgasser som metan (CH4) og kvælstofoxid (N2O).

Spildevand indeholder en betydelig mængde organisk materiale, herunder rester fra dyr, planter, mennesker og deres affaldsprodukter. Når dette organiske materiale nedbrydes – især under anaerobe forhold, som ofte findes i spildevandssystemer – produceres metan. Metan er en kraftig drivhusgas med et globalt opvarmningspotentiale, der er betydeligt højere end CO2, selvom den udgør en mindre del af de samlede drivhusgasemissioner.

Ud over metan kan behandling af spildevand også resultere i produktionen af kvælstofoxid, en anden potent drivhusgas. Kvælstofoxid kan dannes under visse typer af spildevandsbehandling, især hvor der ikke er tilstrækkelig ilt til stede, og det organiske materiale nedbrydes af bakterier i en proces kendt som denitrifikation.

Effektiv håndtering og behandling af spildevand er afgørende for at reducere disse drivhusgasemissioner. Dette kan omfatte forbedringer i spildevandsbehandlingsprocesserne for at optimere ilttilførslen og dermed reducere produktionen af metan og kvælstofoxid. Anvendelsen af avancerede teknologier til at fange og genbruge disse gasser kan også bidrage til at reducere emissionerne fra spildevand.

17. Græsarealer: 0,1%

Græsarealer, som omfatter naturlige græslandskaber, enge og prærier, bidrager med 0,1% af de samlede globale CO2-udledninger. Denne relativt lave procentdel afspejler den dynamiske balance mellem kulstoftab og -binding, der sker i disse økosystemer.

Når græsarealer nedbrydes, især gennem menneskelige aktiviteter som landbrugsudvidelse eller urbanisering, kan disse jorde miste betydelige mængder kulstof. Dette sker ofte, når plantematerialet og det organiske materiale i jorden oxideres, hvilket fører til frigivelsen af CO2. Denne proces er især fremtrædende, når græsarealer konverteres til dyrkede marker, hvor jordbearbejdning og andre landbrugspraksisser kan forstyrre jordens kulstoflagre.

På den anden side kan kulstof effektivt bindes i både jord og biomasse, når græsarealer gendannes eller bevares. For eksempel, når dyrkede arealer konverteres tilbage til græsarealer, kan disse områder gradvist genopbygge deres kulstoflagre gennem akkumulering af plantemateriale og forbedring af jordens struktur. Dette kan bidrage til at fange og lagre CO2 fra atmosfæren og dermed reducere nettoemissionerne.

Emissionerne fra græsarealer henviser til nettobalancen mellem disse kulstoftab og -gevinster. Denne balance er påvirket af en række faktorer, herunder landbrugspraksisser, landbrugspolitikker, klimaændringer og naturlige dynamikker i økosystemerne. Effektiv forvaltning og bevaring af græsarealer er afgørende for at maksimere deres rolle som kulstoflagre.

For at fremme græsarealernes positive indvirkning på klimaet er det vigtigt at understøtte bæredygtig forvaltning af disse områder. Dette kan omfatte praksisser, der begrænser overgræsning, fremmer genopretning af degraderede græsarealer og understøtter biodiversitet. Sådanne tiltag kan ikke kun bidrage til at reducere CO2-udledningerne, men også styrke økosystemernes modstandsdygtighed over for klimaændringer.