De 10 største klimasyndere (opdateret i 2024)

2. januar 2024

Nogle virksomheder og industrier er kendt som “klimasyndere” og har en uforholdsmæssig stor indvirkning på vores planet og dens klima. Her har vi samlet to oversigter med disse industrier og virksomeheder.

Men hvordan identificerer vi disse klimasyndere? Hvilke kriterier skal vi anvende for at måle en virksomheds bidrag til klimaændringer? Her dykker vi ned i af de primære kriterier, der anvendes til at vurdere klimasynd, og give et mere nuanceret billede af, hvad det betyder at være en ‘klimasynder’.

Oversigten er delt i to:

  1. De 10 største klimasyndere per industri
  2. De 10 største klimasyndere per virksomhed

De 10 største klimasyndere per industri

Når vi taler om klimaændringer, er det vigtigt at identificere de nøgleaktører, der har størst indvirkning på vores planet. Mens alle industrier har et ansvar for at begrænse deres klimapåvirkning, er der nogle, der bidrager mere betydeligt til problemet end andre. Disse “klimasyndere” spiller en uforholdsmæssig stor rolle i drivhusgasemissionerne og dermed i klimaændringerne.

I det følgende afsnit vil vi præsentere en liste over de ti største klimasyndere inden for forskellige industrier, baseret på deres direkte og indirekte emissioner, deres historiske bidrag til klimaændringerne, og deres politikker og tiltag til at begrænse deres klimaaftryk. Denne gennemgang vil hjælpe os med at få en bedre forståelse af, hvor de største udfordringer og muligheder ligger i kampen mod klimaændringerne.

Læs også: De 10 største CO2 udledere (per land)

1. Fossile brændstoffer

Fossile brændstoffer – kul, olie og gas – er uden tvivl den største klimasynder. Ifølge IPCC er disse industrier ansvarlige for omkring 75% af de globale drivhusgasemissioner. Udvinding, raffinering og forbrænding af fossile brændstoffer har drevet vores samfund i mere end et århundrede, men det er også denne energiproduktion, der har frigivet enorme mængder af kuldioxid (CO2) og andre drivhusgasser i atmosfæren. Dette har resulteret i en stigning i den globale gennemsnitstemperatur og har forårsaget betydelige ændringer i det globale klima. For at bekæmpe dette problem er det afgørende, at vi fremskynder vores overgang til vedvarende energikilder såsom sol, vind og vandkraft.

2. Landbrugssektoren

Landbrug er en anden stor bidragyder til klimaændringer. Udover at frigive betydelige mængder metan – et potentielt mere skadeligt drivhusgas end CO2 – bidrager landbrug også til nedbrydningen af kulstofrige jordbund og til afskovning. Intensive landbrugsmetoder, overforbrug af kunstgødning og afskovning for at skabe plads til landbrug er alle faktorer, der bidrager til klimaændringer. For at mindske denne sektors indvirkning på klimaet er vi nødt til at overveje bæredygtige landbrugsmetoder som regenerativ landbrug, agroforestry og at reducere vores forbrug af kød og mejeriprodukter.

3. Transportsektoren

Transportsektoren – biler, lastbiler, skibe, fly og tog – er ansvarlig for omkring 14% af de globale drivhusgasemissioner. Disse emissioner er især problematiske, da de ofte frigives i lav højde og derfor har en direkte effekt på luftkvaliteten. Det er her, at vi finder nogle af de mest presserende og samtidig mest løsbare udfordringer i forhold til at begrænse vores bidrag til klimaændringer. Overgangen til elektriske køretøjer, bedre offentlig transport og cykelinfrastruktur, samt en øget indsats for at reducere behovet for langdistance- og pendlerrejser, kan hjælpe med at mindske transportsektorens bidrag til klimaændringerne.

4. Affaldsforvaltning

Affaldsforvaltning er også en væsentlig klimasynder. Fra det organiske affald, der deponeres på lossepladser og producerer metan, til forbrændingsanlæg, der frigiver CO2 og andre skadelige stoffer, er vores nuværende affaldssystemer langt fra klimavenlige. Vi har brug for at ændre vores affaldshåndtering ved at indføre cirkulære økonomiske modeller, hvor affald minimeres, genbrug fremmes og bæredygtig behandling af affald bliver normen.

5. Skovrydning

Afskovning er en anden stor klimasynder. Skove er væsentlige for vores planet, da de fungerer som “kulstofsænker”, der absorberer CO2 fra atmosfæren. Men når de ryddes, frigives det opbevarede kulstof tilbage til atmosfæren, hvilket bidrager til drivhuseffekten. Bevarelse og genopbygning af skovområder er afgørende for at bekæmpe klimaændringer og bevare biodiversitet.

6. Energiintensive industrier

Energiintensive industrier, såsom stål-, cement- og kemisk produktion, er store bidragydere til drivhusgasemissioner. Deres produktionsprocesser kræver store mængder energi, ofte fra fossile brændstoffer, og frigiver store mængder drivhusgasser. For at reducere deres indvirkning på klimaet er det nødvendigt at investere i teknologiske forbedringer, genbrug og effektivisering af produktionsprocesser.

7. Fødevarespild

Fødevarespild er en stor, men ofte overset kilde til drivhusgasemissioner. Mad, der går til spilde, ender ofte på lossepladser, hvor det nedbrydes og producerer metan, en potent drivhusgas. Reduktion af fødevarespild gennem mere ansvarlig forbrug, bedre forsyningskædestyring og politikker, der fremmer genanvendelse og donation af overskudsmad, kan hjælpe med at bekæmpe klimaændringer.

8. Modeindustrien

Modeindustrien er en anden betydelig kilde til drivhusgasemissioner. Produktion af tøj er en energiintensiv proces, der også forbruger store mængder vand og producerer store mængder affald. Overgangen til bæredygtig mode, herunder genbrug og genanvendelse af tøj samt reduktion af overforbrug, kan hjælpe med at mindske modeindustriens bidrag til klimaændringer.

9. Byggeindustrien

Byggeindustrien er en af de største forbrugere af energi på verdensplan, og er ansvarlig for en betydelig del af de globale drivhusgasemissioner, både gennem byggeprocesser og gennem bygningernes levetid. For at reducere disse emissioner er vi nødt til at overveje bæredygtige byggematerialer, energieffektive design og forbedret isolering. Vi bør også overveje at genbruge og renovere eksisterende bygninger, hvor det er muligt, i stedet for at bygge nyt.

10. Flyindustrien

Flyindustrien, mens den kun står for en lille procentdel af de globale drivhusgasemissioner, er stadig en væsentlig kilde til klimaændringer. Dette skyldes dels det store energiforbrug i fly, og dels at emissionerne frigives direkte i den øvre atmosfære, hvor de har en større indvirkning. For at begrænse flyindustriens klimapåvirkning er det nødvendigt at investere i forskning og udvikling af mere brændstofeffektive fly og alternativer til fossile brændstoffer, samt at fremme alternativer til luftrejser, hvor det er muligt.

For at bekæmpe klimakrisen er vi nødt til at adressere alle disse klimasyndere på forskellige niveauer – fra individuelle handlinger og valg til politiske beslutninger og industriel reform. Ved at forstå, hvem de største klimasyndere er, kan vi bedre rette vores indsats for at bekæmpe klimaændringer.

De 10 største klimasyndere per virksomhed

Den øgede opmærksomhed på klimaændringer har også lagt et skærpet fokus på de virksomheder, der er de største syndere i form af drivhusgasemissioner. En skelsættende rapport fra Carbon Disclosure Project (CDP) i 2017 påpegede, at kun 100 virksomheder har været ansvarlige for 71% af de globale drivhusgasemissioner siden 1988. Nedenfor er en mere detaljeret liste over ti af disse virksomheder, der baseret på data fra denne rapport og andre kilder, står for en væsentlig del af disse emissioner.

1. China National Petroleum Corporation (CNPC)

CNPC, det statslige olieselskab i Kina, er landets største olie- og gasproducent. Som et af de selskaber, der producerer mest fossilt brændstof i verden, er det uundgåeligt, at CNPC har en betydelig indflydelse på den globale klimaændring. Dets aktiviteter genererer enorme mængder drivhusgasser, hvilket bidrager væsentligt til den globale opvarmning.

2. Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco)

Saudi Aramco er kendt som verdens mest profitable selskab og er den største producent af råolie på verdensplan. Den massive olieproduktion gør det til en af de største enkeltstående kilder til globale drivhusgasemissioner. Selvom Saudi Aramco har taget skridt mod at diversificere sin energiproduktion, er dens primære forretning stadig fossile brændstoffer.

3. Gazprom

Gazprom er et enormt russisk statsejet selskab, der er blandt verdens største producenter af naturgas. Gazproms omfattende gasudvindings- og distributionsnetværk har gjort det til en betydelig kilde til globale drivhusgasemissioner. Derudover bidrager virksomhedens olieproduktion også til dens samlede klimaaftryk.

4. ExxonMobil

ExxonMobil er en af de største internationale olie- og gasproducenter og har i mange år været centrum for kritik og retssager for sin rolle i klimaændringerne. Trods selskabets nylige bestræbelser på at øge sin investering i vedvarende energi, er det stadig en af de største syndere, når det kommer til udledning af drivhusgasser.

5. Royal Dutch Shell

Shell er endnu en oliegigant, der bidrager væsentligt til de globale drivhusgasemissioner. Selvom selskabet har annonceret planer om at skifte til renere energikilder og investere i teknologier til fangst og opbevaring af kulstof, er det stadig en stor klimasynder på grund af sin massive produktion af olie og gas.

6. BP (British Petroleum)

BP er en anden af de store olie- og gasproducenter, der har bidraget væsentligt til de globale drivhusgasemissioner. BP har dog også annonceret planer om at blive en netto-nul virksomhed inden 2050, hvilket indebærer at reducere og neutralisere dens drivhusgasemissioner.

7. Coal India

Coal India er verdens største kulproducent. Kul, som er en af de mest kulstofintensive energikilder, er en væsentlig drivkraft bag klimaændringer. Trods globale bestræbelser på at bevæge sig væk fra kul, fortsætter Coal India med at producere millioner af tons kul årligt, hvilket har en betydelig indvirkning på det globale klima.

8. Chevron

Chevron, en anden af de store globale olie- og gasproducenter, er også en af de store syndere, når det kommer til drivhusgasemissioner. Chevron har også været genstand for kritik og retssager for dets rolle i klimaændringerne.

9. Peabody Energy

Peabody Energy, en stor amerikansk kulvirksomhed, har i mange år bidraget til de globale drivhusgasemissioner gennem dets omfattende kuludvindingsaktiviteter. Selvom kulforbruget er på vej ned i mange dele af verden, fortsætter virksomheder som Peabody Energy med at have en stor indvirkning på klimaet.

10. ConocoPhillips

ConocoPhillips er en af de største globale olie- og gasproducenter, og som sådan bidrager det væsentligt til drivhusgasemissioner og klimaændringer. Virksomheden har for nylig annonceret tiltag til reduktion af dets emissioner, men den fortsætter med at være en stor kilde til drivhusgasser.

Disse selskaber repræsenterer en betydelig del af de globale drivhusgasemissioner. Mange af dem har dog annonceret planer om at reducere deres emissioner og investere i renere energiformer. Det er afgørende, at disse planer følges op med konkrete handlinger, hvis vi skal opnå de nødvendige reduktioner i drivhusgasemissioner for at begrænse de værste effekter af klimaændringerne.

Hvordan beregnes klimasynd?

Vurdering af klimasynd, eller ansvar for klimaændringer, er en multifacetteret og kompleks proces. Det kræver en dybdegående forståelse af mange aspekter af en virksomheds aktiviteter og praksis. Her er en mere detaljeret undersøgelse af nogle af de primære kriterier, der anvendes i denne proces:

Direkte drivhusgasemissioner (GHG)

Et af de mest direkte og indlysende målinger af en virksomheds indvirkning på klimaet er mængden af drivhusgasser, det direkte udleder. Disse emissioner opstår som følge af processer og aktiviteter, der direkte kontrolleres af virksomheden, som f.eks. forbrænding af fossile brændstoffer til energiproduktion. Mængden af disse emissioner kan vurderes i absolutte tal, såsom ton CO2-ækvivalent, eller relativt, f.eks. ton CO2-ækvivalent per produceret eller solgt enhed. Det absolutte tal giver et umiddelbart billede af virksomhedens samlede bidrag til klimaændringer, mens det relative tal kan give indsigt i virksomhedens effektivitet og dens fremgang i retning af lavere intensitet af drivhusgasemissioner.

Indirekte drivhusgasemissioner

Udover direkte emissioner kan virksomheder også bidrage væsentligt til klimaændringer gennem de indirekte emissioner, der er forbundet med deres værdikæde og brug af deres produkter. For eksempel, for olie- og gasselskaber, omfatter dette emissioner, der opstår, når deres produkter brændes af slutbrugere. Disse “livscyklusemissioner” kan i mange tilfælde være betydeligt højere end virksomhedens direkte emissioner, og de er ofte sværere at kontrollere.

Potentiale for reduktion af emissioner

Selv virksomheder, der er store emittenter af drivhusgasser, kan tage skridt til at reducere deres emissioner. Kriteriet for emissionsreduktionspotentiale vurderer den grad, hvormed en virksomhed kan mindske sin klimapåvirkning gennem implementering af forskellige strategier, som f.eks. energieffektivitet, overgang til vedvarende energikilder, og anvendelse af kulstofopsamlings- og lagringsteknologier. Dette kriterium er vigtigt, da det ikke kun vurderer virksomhedens nuværende påvirkning, men også dens fremtidige rolle i bekæmpelsen af klimaændringer.

Virksomhedens politikker og forpligtigelser

Klimasynd kan også vurderes på grundlag af en virksomheds politikker og forpligtelser til at bekæmpe klimaændringer. Dette omfatter virksomhedens erklærede mål for reduktion af drivhusgasemissioner, dens faktiske fremskridt i retning af disse mål, og dens overholdelse af miljølovgivning og -reguleringer. Virksomhedernes transparens og ansvarlighed i forhold til deres klimapåvirkning er også vigtige faktorer i denne vurdering.

Finansielle risici og muligheder

Klimaændringer udgør både risici og muligheder for virksomheder. Risiciene kan være direkte, som f.eks. skader på aktiver forårsaget af ekstremt vejr, eller indirekte, som f.eks. ændringer i markedspriser eller regulatoriske krav som følge af overgangen til en lavemissionsøkonomi. På den anden side kan mulighederne omfatte nye markeder for lavemissionsprodukter og -tjenester, energibesparelser fra effektivitet, og forbedret omdømme og relationer med stakeholders. Virksomhedernes vurdering af og reaktion på disse risici og muligheder er en vigtig del af deres overordnede klimasynd.

Historisk rolle

Udover deres nuværende og fremtidige emissioner, kan virksomhedernes historiske bidrag til klimaændringer også tages i betragtning i vurderingen af klimasynd. Dette kan omfatte de emissioner, de har genereret over deres levetid, samt deres rolle i at fremme eller modstå handling på klimaændringer, f.eks. gennem politisk lobbyvirksomhed eller misinformation.

Det er værd at bemærke, at nogle tilgange til vurdering af klimasynd fokuserer mere på brancher eller aktiviteter som helhed snarere end på individuelle virksomheder. Dette skyldes, at mange af de drivende kræfter bag klimaændringer er systemiske eller strukturelle, snarere end at være resultatet af individuelle virksomheders handlinger.