De 10 største CO2-udledere (per land)

4. august 2023

Den globale opvarmning og klimaændringer er nogle af de mest presserende udfordringer, vores planet står over for i det 21. århundrede. I centrum for disse udfordringer ligger udledningen af drivhusgasser, herunder primært kuldioxid (CO2), som stammer fra menneskets aktiviteter.

Denne oversigt bygger på tal fra Global Carbon Project (til og med september 2021) og er opdelt i to nemlig;

  1. Størst samlet CO2-udledning per land
  2. Højeste CO2-udledning per indbygger

Vær venligst opmærksom på, at dataene, der danner grundlag for denne analyse, strækker sig frem til september 2021. I takt med at landene indfører forskellige strategier for at reducere deres CO2-udledning og skifter til mere bæredygtige energikilder, kan disse placeringer ændre sig over tid.

Læs også: De 10 største klimasyndere

Samlet CO2-udledning per land

De 10 største CO2-udledere samlet set, er følgende lande:

1. Kina

Kina topper listen som den største udleder af CO2. Denne placering skyldes en kombination af landets enorme befolkning, vidtstrakte industrielle base og et energisystem, der i høj grad er afhængigt af kul. Desuden spiller Kina en central rolle i den globale forsyningskæde, hvor det producerer en betydelig del af verdens forbrugsvarer. Det betyder, at en del af Kinas emissioner kan spores tilbage til forbrug i andre lande. Mens Kina har gjort fremskridt i implementeringen af vedvarende energikilder, udgør landets afhængighed af kul stadig en stor udfordring i kampen mod klimaændringer.

2. USA

USA er den anden største udleder af CO2, drevet af en økonomi, der er stærkt afhængig af fossile brændstoffer. USA’s CO2-udledning per capita er en af de højeste i verden, hvilket indikerer, at hver borger i gennemsnit bidrager mere til klimaændringerne end borgere i de fleste andre lande. Samtidig er USA hjemsted for nogle af verdens mest avancerede teknologier inden for vedvarende energi, og der er sket betydelige fremskridt inden for områder som sol- og vindenergi.

3. Indien

Indien er verdens tredjestørste udleder af CO2. Med en enorm befolkning og en hurtigt voksende økonomi er Indien en voksende kilde til globale CO2-emissioner. Ligesom Kina er Indien stærkt afhængig af kul til energiproduktion. På trods af landets fremskridt inden for vedvarende energi, især solenergi, udgør den fortsatte vækst og urbanisering en betydelig udfordring for klimaindsatsen.

4. EU (samlet)

Hvis man betragter EU som en enhed, er den blandt de største udledere af CO2. Selvom mange medlemslande har taget betydelige skridt for at reducere deres CO2-udledning og skifte til vedvarende energikilder, er de samlede emissioner stadig høje, delvis på grund af regionens omfattende industrielle aktivitet. EU har dog et ambitiøst mål om at være klimaneutral i 2050, hvilket vil kræve betydelige reduktioner i CO2-udledningen i de kommende år.

5. Rusland

Rusland, verdens femtestørste udleder af CO2, er stærkt afhængig af fossile brændstoffer, især naturgas og kul, som udgør en stor del af landets energiforsyning. Ruslands store industrielle sektor bidrager også til landets høje emissioner. På trods af landets rigelige naturressourcer, er fremskridtene inden for vedvarende energi begrænsede.

6. Japan

Japan er verdens sjette største udleder af CO2. Dette skyldes i høj grad landets store industrielle base, samt en energisektor der i høj grad er baseret på kul og naturgas. Efter Fukushima-katastrofen i 2011 lukkede Japan mange af sine atomkraftværker, hvilket førte til øget afhængighed af fossile brændstoffer. Japan har dog ambitiøse mål for at skifte til vedvarende energi i de kommende år.

7. Tyskland

Tyskland er EU’s største udleder af CO2 og den syvende største på verdensplan. Dette skyldes landets store industrielle base og afhængigheden af fossile brændstoffer, især kul. Tyskland har dog for nylig foretaget betydelige investeringer i vedvarende energi, især vind- og solenergi, og har et mål om at være klimaneutralt inden 2050.

8. Iran

Iran er den ottende største udleder af CO2 i verden, primært på grund af landets omfattende olie- og gassektor. Irans store olie- og gasreserver udgør en betydelig del af landets økonomi, hvilket fører til høje emissioner. Irans muligheder for at skifte til vedvarende energikilder er begrænsede på grund af politiske og økonomiske udfordringer.

9. Saudi-Arabien

Saudi-Arabien, den niende største udleder af CO2 i verden, er meget afhængig af olie, både som energikilde og som drivkraft for økonomien. På trods af landets nylige bestræbelser på at diversificere økonomien væk fra olie, forbliver emissionerne høje. Saudi-Arabien har imidlertid betydeligt potentiale inden for solenergi, hvilket kunne hjælpe med at reducere landets CO2-udledning i fremtiden.

10. Sydkorea

Sydkorea, verdens tiende største udleder af CO2, har en stor industriel base og er stærkt afhængig af importerede fossile brændstoffer til energi. Landet har for nylig taget skridt til at skifte til vedvarende energikilder og har ambitiøse klimamål for det kommende årti. Imidlertid forbliver udfordringen stor, og Sydkorea vil skulle gøre betydelige fremskridt for at reducere sine emissioner.

Det er vigtigt at bemærke, at denne opdeling ikke nødvendigvis afspejler den relative indvirkning, som disse lande har på klimaændringer. Andre faktorer, såsom historiske emissioner og CO2-udslip per indbygger, spiller også en rolle.


Havnefronten i Qatar – landet som udleder mest CO2 per indbygger.

CO2-udledning per indbygger

De 10 lande med den højeste CO2-udledning pr. indbygger er:

1. Qatar

Qatar har i mange år haft den højeste CO2-udledning pr. indbygger i verden. Dette skyldes primært den omfattende udnyttelse af landets enorme naturgasreserver, som både understøtter dets indenlandske energibehov og er en vigtig eksportvare. Qatars velstand og moderne infrastruktur, herunder højenergiforbrugende elementer som aircondition, bidrager også til dets høje CO2-udledning pr. indbygger.

2. Kuwait

Kuwait er et andet land med høj CO2-udledning pr. indbygger, primært på grund af sin omfattende olieindustri. Kuwait er en af verdens største olieeksportører, og olieindustrien dominerer landets økonomi. Desuden bidrager det høje energiforbrug i det private sektor, herunder brugen af aircondition i det varme klima, også til landets CO2-udledning.

3. Brunei

På trods af sit lille indbyggertal har Brunei høje CO2-emissioner pr. indbygger, hovedsageligt på grund af landets olie- og gassektor. Denne industri dominerer landets økonomi og er ansvarlig for en stor del af dets energiforbrug og CO2-udledning.

4. De Forenede Arabiske Emirater (UAE)

UAE er kendt for sine ambitiøse bygningsprojekter, herunder skyskrabere og kunstige øer, som kræver enorme mængder energi at konstruere og vedligeholde. Landets varme klima øger også afhængigheden af aircondition, hvilket fører til yderligere energiforbrug. Endelig bidrager UAEs betydelige olie- og gasindustri også til landets høje CO2-udledning pr. indbygger.

5. Australien

Australien har et af de højeste niveauer af CO2-udledning pr. indbygger i verden. Dette skyldes i høj grad landets afhængighed af kul til energiproduktion, samt dets betydelige kuludvinding og eksportindustri. Desuden bidrager Australiens store afstande og landets afhængighed af vejtransport til den høje CO2-udledning pr. indbygger.

6. Saudi-Arabien

Saudi-Arabien er en af verdens største olieproducenter, og denne industri er ansvarlig for en stor del af landets CO2-udledning. Derudover har landets hurtige økonomiske vækst og udvikling i de seneste årtier ført til øget energiforbrug og CO2-udledning pr. indbygger.

7. USA

På grund af sin store størrelse, omfattende transportinfrastruktur og afhængighed af fossile brændstoffer, er USA en af de største kilder til CO2-udledning pr. indbygger i verden. Landets høje levestandard og forbrugsniveau, sammen med dets omfattende industrielle sektor, bidrager også til den høje CO2-udledning pr. indbygger.

8. Canada

Canada er et land med en stor energisektor, der er stærkt afhængig af fossile brændstoffer, især oliesand. Landets store størrelse og spredte befolkning fører også til afhængighed af vejtransport, hvilket bidrager til høj CO2-udledning pr. indbygger.

9. Bahrain

Bahrain er en lille ønation i Den Persiske Golf, men har en betydelig olie- og gassektor, der bidrager til høj CO2-udledning pr. indbygger. Landets velstand og moderne infrastruktur, herunder omfattende brug af aircondition, øger også energiforbruget og CO2-udledningen.

10. Trinidad og Tobago

Trinidad og Tobago har en betydelig petrokemisk industri og er en af verdens største eksportører af methanol og ammoniak. Dette, sammen med landets olie- og gasindustri, fører til høj CO2-udledning pr. indbygger.

Det er værd at bemærke, at disse lande arbejder på forskellige strategier for at reducere deres CO2-udledning, herunder overgang til vedvarende energikilder, forbedring af energieffektiviteten og implementering af kulstofopsamlings- og lagringsteknologier. Det er også vigtigt at bemærke, at en stor del af CO2-udledningen kan være knyttet til produktionen af varer og tjenester, der forbruges i andre lande.

Hvordan måles CO2-udledning?

Lad os tage et mere detaljeret kig på de metoder, der anvendes til at måle CO2-udledning:

Direkte måling

Direkte målinger af CO2-udledning er en præcis metode, der ofte kræver brug af avancerede sensorer. Disse sensorer, der indsamler prøver af atmosfæren, kan variere i størrelse og kompleksitet, alt fra små håndholdte enheder til større installationer. Nogle sensorer er specifikt designet til at detektere og kvantificere CO2 i luften, mens andre kan måle flere forskellige typer gasser på samme tid.

Disse sensorer kan være jordbaserede, monteret på fly eller satellitter, hvilket giver mulighed for en bred vifte af målinger, der kan dække lokale, regionale og globale områder. Disse direkte målinger af atmosfærisk CO2 er utrolig vigtige for at overvåge og forstå både naturlige og menneskeskabte kilder til CO2.

Fjernmåling

Fjernmåling er en teknologi, der bruger satellitter og andre højteknologiske værktøjer til at observere og måle koncentrationen af CO2 i atmosfæren på global skala. Satellitbaserede sensorer måler koncentrationen af CO2 ved at analysere det lys, der reflekteres tilbage fra jordens overflade. Ved at analysere dette reflekterede lys kan disse sensorer identificere specifikke gasser, herunder CO2. Fjernmåling er utrolig nyttigt, fordi det giver forskere mulighed for at tage globale målinger og følge ændringer i CO2-koncentrationer over tid. Det kan også hjælpe med at identificere hotspots for CO2-udledning og bidrage til at overvåge virkningerne af klimapolitikker.

Brændselsforbrug

Brændselsforbrugsmetoden er en af de mest udbredte metoder til at estimere CO2-udledning. Det grundlæggende princip er ret simpelt: ved at vide, hvor meget kul, olie, gas eller andre fossile brændstoffer, der bliver forbrugt, kan forskere beregne mængden af CO2, der sandsynligvis er blevet udledt. Hvert brændstof har et kendt ‘carbonindhold’, som angiver, hvor meget CO2 der frigives, når en given mængde af det brændes. Ved at multiplicere det samlede forbrug af et brændstof med dets carbonindhold kan forskere estimere den samlede CO2-udledning. Denne metode er især nyttig til at lave nationale og globale estimater.

Industrielle data

Industrielle data kan også anvendes til at beregne CO2-udledning. Dette indebærer typisk analyse af data relateret til specifikke industrielle processer, som cementproduktion, stålfremstilling, eller forbrændingsmotorers brændstofforbrug. Hver af disse processer har en kendt ’emissionsfaktor’, der angiver mængden af CO2, der udledes pr. enhed af produktionen. Ved at multiplicere emissionsfaktoren med mængden af produktion, kan forskere estimere den samlede CO2-udledning.

Modellering

Computervidenskab spiller en stadig større rolle i klimaforskning, herunder i modellering og forudsigelse af CO2-udledning. Modellering involverer brug af komplekse algoritmer til at analysere og fortolke en lang række data, herunder befolkningstæthed, økonomisk aktivitet, energiforbrug, landbrugsmetoder og meget mere. Disse modeller kan hjælpe forskere med at forstå de komplekse interaktioner mellem forskellige faktorer og forudsige, hvordan ændringer i et område (som økonomisk vækst eller energipolitik) kan påvirke CO2-udledning.

Ingen af disse metoder er perfekte, og hver har sine styrker og svagheder. For at få det mest nøjagtige billede af verdens CO2-udledning anvender forskere typisk en kombination af disse metoder, idet de bruger hver metode til at validere og supplere de andre. Ved at bruge en række forskellige metoder kan forskere sikre, at deres estimater er så præcise og pålidelige som muligt.

Fremtiden for CO2-udledning og klimaforandringer

Ved at dykke ned i de nuværende data om CO2-udledning har vi identificeret de ti lande, der udleder mest CO2 både samlet set og per indbygger. Vi har set, hvordan industrialisering, befolkningstæthed, afhængighed af fossile brændstoffer og livsstil kan påvirke et lands samlede og individuelle CO2-udledning.

Samtidig skal vi være opmærksomme på, at disse data kun giver os et øjebliksbillede af en meget dynamisk situation. Landene på disse lister har allerede iværksat en række forskellige initiativer for at reducere deres CO2-udledning, fra at skifte til vedvarende energikilder til at forbedre energieffektiviteten og implementere kulstofopsamlings- og lagringsteknologier.

Fremtiden vil vise, hvor effektive disse initiativer vil være, og hvordan de vil påvirke de globale CO2-udledningstal. Samtidig er det vigtigt at huske, at mens det at adressere CO2-udledning er en central del af kampen mod klimaændringer, er det kun en del af løsningen. At bekæmpe klimaforandringer kræver en omfattende indsats, der inkluderer alt fra at forbedre landbrugsmetoder og bevare biodiversitet til at fremme cirkulær økonomi og sikre social retfærdighed.

Det er et komplekst og udfordrende arbejde, men ved at forstå, hvor og hvordan CO2-udledningen opstår, er vi bedre rustet til at finde løsninger, der vil gøre en reel forskel. Det er op til os alle sammen – fra enkeltpersoner og samfund til virksomheder og regeringer – at arbejde sammen for at skabe en bæredygtig og CO2-neutral fremtid.